Ogłoszenie przez Sąd upadłości SKOK „Skarbiec”

data aktualizacji 30 września 2016

W dniu 29 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich (sygnatura akt XII GU 235/16).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK „Skarbiec” nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Jednocześnie w ocenie Sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 
Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele SKOK „Skarbiec” będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

KNF zawiesiła działalność SKOK „Skarbiec” z dniem 22 lipca 2016 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. Więcej informacji o decyzji KNF.