Oddalenie przez WSA trzech skarg na decyzje KNF

data aktualizacji 19 października 2016

W dniu 14 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił trzy skargi na decyzje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 8 września 2015 r.

W dniu 8 września 2015 r. KNF wydała decyzje ostateczne o nałożeniu kar administracyjnych na trzy osoby fizyczne w wysokości po 100 tys. złotych za rażące naruszenie przepisu prawa (art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”) przez spółkę publiczną w okresie, gdy jeden ze Skarżących był prezesem jej zarządu. Spółka nie wykonała w terminie obowiązku informacyjnego o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty w 2010 r. oraz prognozowanej znaczącej stracie za 2010 r. w trybie art. 96 ust. 7 ustawy.

Głównym zarzutem Skarżących było rzekome niedochowanie przez KNF terminu na wydanie decyzji sankcyjnej wobec członka zarządu. W ocenie WSA KNF zachowała ten termin. WSA podtrzymał dotychczasowe stanowisko orzecznicze, zgodnie z którym terminem początkowym dla okresu 6 miesięcy jest dzień wydania decyzji (sporządzenia i podpisania), o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy (wobec spółki publicznej). Natomiast terminem końcowym jest chwila nałożenia kary (doręczenia decyzji) na osobę pełniącą funkcję członka zarządu spółki publicznej.