Oddalenie przez WSA skargi Krajowej SKOK na decyzję KNF

data aktualizacji 25 listopada 2016

W dniu 25 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 7 czerwca 2016 r.

W dniu 7 czerwca 2016 r. KNF wydała decyzję ostateczną w przedmiocie odmowy zatwierdzenia Pana Rafała Matusiaka na stanowisku Prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej z siedzibą w Sopocie.

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie wskazał, iż zaskarżona decyzja KNF nie narusza przepisów prawa. Argumentacja KNF zawarta w uzasadnieniu decyzji jest spójna i logiczna oraz poparta dowodami zgromadzonymi w sprawie, do której w uzasadnieniu decyzji odniósł się szczegółowo organ nadzoru. WSA w Warszawie  nie znalazł powodów, by kwestionować stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażone w skarżonej decyzji.