Oddalenie przez WSA skarg Bertranda Le Guerna oraz Marka Pietruszewskiego na decyzje KNF

data aktualizacji 01 września 2016

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) dokonał ogłoszenia wyroków w sprawach:

1) ze skargi Bertranda le Guerna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 października 2015 r., którą to decyzją Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała w mocy decyzję z dnia 2 września 2014 r. nakładającą na Bertranda le Guerna karę pieniężną w wysokości 150 000 zł wobec stwierdzenia, że dopuścił się on manipulacji akcjami spółki Petrolinvest SA  określonej w art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o obrocie, polegającej na rozpowszechnieniu nierzetelnych informacji dotyczących prowadzonych przez spółkę zależną spółki Petrolinvest SA prac poszukiwawczych, które wprowadzały w błąd w zakresie akcji spółki Petrolinvest SA, w związku z udzieleniem przez niego w dniu 31 stycznia 2011 r. wywiadu dziennikarzowi gazety „Puls Biznesu”.

Informacja o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji z dnia 2 września 2014 r., w przedmiocie nałożenia na Bertranda Le Guerna kary pieniężnej w wysokości 150 tysięcy zł.

2) ze skargi Bertranda le Guerna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia  2015 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 2 grudnia 2014 r. w części nakładającej na Bertranda le Guerna karę pieniężną w wysokości 180 000 zł wobec stwierdzenia, że dopuścił się on manipulacji akcjami spółki Petrolinvest SA, określonej w art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającej na rozpowszechnieniu nierzetelnych informacji dotyczących prowadzonych przez spółkę zależną spółki Petrolinvest SA prac poszukiwawczych, które wprowadzały w błąd w zakresie akcji spółki Petrolinvest SA, w związku z publikacją w dniu 23 sierpnia 2011 r. raportu bieżącego nr 81/2011.

3) ze skargi Marka Pietruszewskiego na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia  2015 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 2 grudnia 2014 r. w części nakładającej na Marka Pietruszewskiego karę pieniężną w wysokości 150 000 zł wobec stwierdzenia, że dopuścił się on manipulacji akcjami spółki Petrolinvest SA, określonej w art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającej na rozpowszechnieniu nierzetelnych informacji dotyczących prowadzonych przez spółkę zależną spółki Petrolinvest SA prac poszukiwawczych, które wprowadzały w błąd w zakresie akcji spółki Petrolinvest SA, w związku z publikacją w dniu 23 sierpnia 2011 r. raportu bieżącego nr 81/2011.

Informacja o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie utrzymania w mocy decyzji z dnia 2 września 2014 r. w części, w której nakłada na Bertranda Le Guerna karę pieniężną w wysokości 180 000 zł oraz na Marka Pietruszewskiego karę pieniężną w wysokości 150 000 zł.

Wszystkie ww. skargi na decyzje administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego WSA w Warszawie oddalił w całości.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż stan faktyczny w powyższych sprawach został przez Komisję Nadzoru Finansowego ustalony w oparciu o prawidłowo zebrany, obszerny materiał dowodowy, rozważony następnie zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania administracyjnego, co znalazło odzwierciedlenie w szczegółowym uzasadnieniu skarżonych decyzji.

Sąd w całości poparł stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego i wskazał, iż w opinii Sądu ww. osoby dopuściły się zarzucanych im przez organ czynów manipulacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał ponadto, iż regulacje dotyczące czynu manipulacji zawarte w art. 12 ust. 1 lit. c Rozporządzenia MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014) należy czytać łącznie z motywem 47 preambuły tego samego rozporządzenia oraz wyjaśnił, iż w opinii Sądu, definicja czynu manipulacji zawarta w ww. przepisach Rozporządzenia MAR nie stoi w sprzeczności z definicją manipulacji zawartą w art. 39 ust. 2 pkt. 4 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił także, że wejście w życie rozporządzenia MAR nie wyłącza odpowiedzialności stron niniejszych postępowań za dopuszczenie się manipulacji, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.