Obowiązki sprawozdawcze instytucji finansowych wynikające z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym

data aktualizacji 10 czerwca 2016


    Do Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło pismo Rzecznika Finansowego, w którym przedstawił on wątpliwości co do prawidłowości i przejrzystości danych przekazanych Rzecznikowi Finansowemu przez podmioty rynku finansowego w ramach wykonania obowiązku wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu  reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy zwrócił przy tym uwagę na rozbieżność tych danych z liczbą sygnałów otrzymywanych przez Rzecznika Finansowego od klientów podmiotów rynku finansowego.
    Rzecznik Finansowy poinformował także, że część podmiotów rynku finansowego nie posiada wiedzy na temat wskazanego powyżej obowiązku przekazywania Rzecznikowi Finansowemu danych na temat reklamacji i roszczeń klientów, jak również, że część zobowiązanych podmiotów nie przekazała Rzecznikowi Finansowemu wymaganych danych.
    Mając na uwadze powyższe, KNF zwraca uwagę, że podmioty działające na rynku finansowym powinny posiadać wiedzę na temat przepisów prawa regulujących prowadzoną przez nie działalność, a także na temat obowiązków jakie te przepisy na nie nakładają, jak również powinny te obowiązki wykonywać. W przypadku ewentualnych wątpliwości jak w sposób prawidłowy wykonywać obowiązek wynikający z art. 33 wspomnianej ustawy instytucje finansowe powinny zwrócić się w tej sprawie do Rzecznika Finansowego. Ważne jest bowiem zapewnienie, aby przekazywane Rzecznikowi Finansowemu dane były przejrzyste i rzetelne.