Komunikat z 338. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2016 r.

data aktualizacji 20 grudnia 2016

1.    W trzysta trzydziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów3,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju4,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej5.
 
2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Towarowej Giełdzie Energii S.A. na prowadzenie platformy aukcyjnej, na której prowadzona jest sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w postaci dwudniowych kontraktów na rynku kasowym, o ile po uzyskaniu zezwolenia platforma ta zostanie wyznaczona na krajową platformę aukcyjną oraz zostanie wpisana przez organy Unii Europejskiej do wykazu, którym mowa w Załączniku III do  rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE serii L z 2010 r. Nr 302, s. 1).

3.    Komisja zapoznała się z zawiadomieniem od Alior Banku S.A. dotyczącym podjęcia działalności transgranicznej na terytorium Królestwa Hiszpanii.

4.    Komisja jednogłośnie zarządziła likwidację Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Nestle Polska, w związku z przeniesieniem środków gromadzonych przez Fundusz w ramach pracowniczych programach emerytalnych do innej instytucji finansowej.

Jednocześnie Komisja jednogłośnie określiła datę rozpoczęcia likwidacji Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Nestle Polska na dzień 11 stycznia 2017 r., a datę zakończenia jego likwidacji na dzień 11 kwietnia 2017 r. oraz wyznaczyła Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nestle Polska S.A. w likwidacji likwidatorem Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Nestle Polska.

5.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Krzysztofa Niewiadomskiego na stanowisko Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat”S.A.

6.    Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję z 22 września 2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia:

•    Pana Joachima Nowaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Centrum”.

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą, tj. niespełniania jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o SKOK.

7.    Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o działaniach podjętych w toku czynności nadzorczych w sprawie spółki publicznej Platynowe InwestycjeS.A.

Komunikat w związku z działaniami KNF ws. spółki Platynowe Inwestycje S.A.

8.    Komisja jednogłośnie nałożyła na KrezusS.A. karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka:

•    nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie poprzez naruszenie terminu określonego w art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej, powstałej w dniu 31 stycznia 2013 r., dotyczącej nabycia, w celu przeprowadzenia i eksploatacji złóż rudy niklu objętych koncesjami spółki PT. Manusela Prima Mining, udziałów w spółce PT. Jeanette Indonesia oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 9 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z niepoinformowaniem raportem bieżącym nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. o istotnych warunkach umowy, tj. o warunkach finansowych zawartej umowy oraz o jej opcyjnym charakterze.
W ocenie Komisji niezwłoczna publikacja informacji poufnych oraz rzetelnych i prawidłowo sporządzonych raportów bieżących stanowi jeden z podstawowych obowiązków emitentów, który powinien być wykonywany w terminach określonych przepisami prawa, gdyż ma istotny wpływ na prawidłowość wyceny akcji emitentów. Pozwala bowiem inwestorom na uwzględnienie takich informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

9.    KNF jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie wszystkim akcjom zwykłym na okaziciela formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji):

•    PEKAES S.A. – z dniem 10 stycznia 2017 r.

10.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

•    działalności funduszy emerytalnych w III kwartale 2016 r.

11.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    10 stycznia 2017 r.
•    31 stycznia 2017 r.
•    14 lutego 2017 r.
•    28 lutego 2017 r.
•    14 marca 2017 r.
•    28 marca 2017 r.
•    11 kwietnia 2017 r.


______________________________

1  Pan M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu pkt. 4, 5, 7, 8 i 9 komunikatu.
2  Pan W. Kwaśniak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu pkt. 6 komunikatu.
3  Pan P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu pkt. 2 komunikatu.
4  Pan A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu pkt. 2 komunikatu.
5  Pan Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu pkt. 4, 6, 7, 8, 9 komunikatu.