Komunikat z 337. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 grudnia 2016 r.

data aktualizacji 13 grudnia 2016

1. W trzysta trzydziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju1,
• Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego2,
• Pan Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Pawła Surówki na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A.,
• Pana Paula Patricka Flanagana na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. polegającej na powołaniu w skład Zarządu Pana Pawła Ostrowskiego i powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu.

4. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę statutu:

• AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

5. Komisja jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych
w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

•  FM Finanse Sp. z o.o.

ze względu na niespełnianie wymogów określonych przepisami ustawy o usługach płatniczych.

6. Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

8. Komisja jednogłośnie nałożyła na Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa „Biprolas” sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych w związku z nieusunięciem nieprawidłowości w terminach wyznaczonych  w wezwaniach skierowanych przez organ nadzoru, polegających na niewykonaniu obowiązku wynikającego z art. 23. ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych dotyczącego przekazania informacji rocznej odnośnie realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego.

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 20 grudnia 2016 r.
• 10 stycznia 2017 r.
• 31 stycznia 2017 r.
• 14 lutego 2017 r.
• 28 lutego 2017 r.
• 14 marca 2017 r.
• 28 marca 2017 r.
• 11 kwietnia 2017 r.

____________________________________ 
  1Pan A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 a i 3 komunikatu.
  2Pan A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4 komunikatu.
  3Pan J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 a komunikatu.