Komunikat z 334. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2016 r.

data aktualizacji 22 listopada 2016

1. W trzysta trzydziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju1,
• Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2
 

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Zbigniewa Świątka na stanowisko Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A.,
• Pana Macieja Jankiewicza na stanowisko Członka Zarządu Pocztylion-Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na skreślenie agenta firmy inwestycyjnej Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., z rejestru agentów firm inwestycyjnych, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF w sprawie udzielenia Pioneer Pekao Investment Management S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, w całości, tj. w zakresie w jakim uprawniała ona Pioneer Pekao Investment Management S.A. do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

5. Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła w części decyzje KNF w sprawie udzielenia NWAI Dom Maklerski S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, tj. w zakresie w jakim uprawniała ona NWAI Dom Maklerski SA do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie:

• doradztwa inwestycyjnego,
• zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

6. KNF jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji):

• Magellan S.A. – z dniem 6 grudnia 2016 r.

7. Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 21 października 2014 r. dotyczącą nałożenia na Polimex - Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 800 tysięcy złotych za niewykonanie i nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, iż ww. spółka:

• nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm., dalej „ustawa o ofercie”), tj. nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o przebiegającym w spółce Polimex-Mostostal S.A. procesie dezinwestycji, który rozpoczął się najpóźniej w dniu 26 października 2011 r.;

 • w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego za rok
2011 nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

 - w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z par. 19 MSSF 7 przyjętego rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE L. 320 z 29.11.2008 str. 1-481, z późn. zm., dalej „Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008”) poprzez brak ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Polimex-Mostostal S.A. za rok obrotowy 2011 informacji o niespełnieniu kowenantu wynikającego z umowy kredytu nr 2007/RB/0020 zawartej z DZ Bank Polska S.A.,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 29 oraz par. 36 MSR 11 przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 poprzez brak właściwej aktualizacji budżetów kontraktów budowlanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Polimex-Mostostal S.A. za rok obrotowy 2011,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900-479+000” kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Polimex-Mostostal S.A. za rok obrotowy 2011,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 92 ust. 3 w zw. z § 91 ust. 5 pkt 3 Rozporządzenia poprzez niepełne ujawnienie informacji w przedmiocie czynników ryzyka dotyczących cen materiałów budowlanych i surowców w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. za rok obrotowy 2011;

• w związku ze sporządzeniem raportu okresowego za rok 2011 nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 19 MSSF 7 poprzez brak ujawnienia w sprawozdaniu finansowym Polimex-Mostostal S.A. za rok obrotowy 2011 informacji o niespełnieniu kowenantu wynikającego z umowy kredytu
nr 2007/RB/0020 zawartej z DZ Bank Polska S.A.,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 29 oraz par. 36 MSR 11 poprzez brak właściwej aktualizacji budżetów kontraktów budowlanych
w sprawozdaniu finansowym Polimex-Mostostal S.A. za rok obrotowy 2011,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900-479+000” kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w sprawozdaniu finansowym Polimex-Mostostal S.A. za rok obrotowy 2011,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 91 ust. 5 pkt 3 Rozporządzenia poprzez niepełne ujawnienie informacji w przedmiocie czynników ryzyka dotyczących cen materiałów budowlanych i surowców w sprawozdaniu z działalności Polimex-Mostostal S.A. za rok obrotowy 2011.

Przyczyną uchylenia decyzji z dnia 21 października 2014 r. i nałożenia kary pieniężnej w nowym, niższym wymiarze jest uwzględnienie w stanie faktycznym sprawy okoliczności nieznanych KNF w chwili wydawania ww. decyzji oraz uwzględnienie przy miarkowaniu kary pieniężnej dodatkowej okoliczności w postaci współpracy spółki Polimex - Mostostal S.A. z KNF w wyjaśnianiu przedmiotowej sprawy.

8. Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych wobec stwierdzenia, że spółka:

• w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013, nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, dalej „Rozporządzenie”) oraz w zw. z par. 33 lit. a i par. 34 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 „Utrata wartości aktywów”, dalej „MSR 36”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z dnia 29 listopada 2008 r. z późn. zm., dalej „Rozporządzenie WE Nr 1126/2008”), poprzez nieprawidłowe oszacowanie wartości odzyskiwalnej (użytkowej) wartości niematerialnych (znaku towarowego i platformy e-commerce) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia oraz w zw. z par. 134 lit. a-c, f MSR 36 poprzez niezamieszczenie ujawnień dot. szacunków wykorzystywanych do wyceny wartości odzyskiwalnej składników aktywów zaliczonych do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania (znaków towarowych) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 10 lit. b MSR 36 poprzez nieprzeprowadzenie testów na utratę wartości firmy przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia oraz w zw. z par. 92 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 38 „Wartości niematerialne”, dalej „MSR 38”, oraz par. 10 Interpretacji SKI-32 „Wartości niematerialne – koszt witryny internetowej”, dalej „SKI-32”, stanowiących załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, poprzez przyjęcie zbyt długiego okresu amortyzacji wartości niematerialnej (platformy e-commerce), przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia oraz w zw. z par. 39 lit. a i c Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”, dalej „MSSF 7”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, par. B11 i B 11E Załącznika B stanowiącego integralną część MSSF 7, a także par. 31 i 32A MSSF 7 poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia oraz w zw. z par. 59 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek”, dalej „MSSF 3”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, oraz par. B64 lit. d, e, i, o, q Załącznika B stanowiącego integralną część MSSF 3 poprzez niezamieszczenie ujawnień dotyczących połączeń przeprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego oraz w związku z par. 61 MSSF 3 oraz par. B67 lit. a pkt iii Załącznika B do MSSF 3 poprzez niezamieszczenie ujawnień dotyczących korekt w zakresie wyceny ujętych w okresie sprawozdawczym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia oraz w zw. z par. 18, 32 i 34-36 MSSF 3 poprzez nieprawidłową wycenę wartości towarów, która została uwzględniona w rozliczeniu transakcji połączenia jednostek, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013;

• w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2013, nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 9 i 12 MSR 36 poprzez niedokonanie szacunku wartości odzyskiwalnej udziałów w spółce zależnej w związku z nieuwzględnieniem przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości przez te udziały przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 39 lit. a i c MSSF 7, par. B11 i B11E Załącznika B do MSSF 7, a także par. 31 i 32A MSSF 7 poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz par. 91 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia poprzez zamieszczenie informacji o braku transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe w sprawozdaniu z działalności emitenta za rok 2013;

• w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 39 lit. a i c MSSF 7, par. B11 i B11E Załącznika B do MSSF 7, a także par. 31 i 32A MSSF 7 poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 3 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom, w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej emitenta za rok 2014;

• w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2014, nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 39 lit. a i c MSSF 7, par. B11 i B11E Załącznika B do MSSF 7, a także par. 31 i 32A MSSF 7 poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;

• w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2015, nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 90 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 15 MSR 34, par. 39 lit. a i c MSSF 7, par. B11 i B11E Załącznika B do MSSF 7 oraz par. 31 i 32A MSSF 7 poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych  ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku obrotowego 2015,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz w zw. z § 90 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 87 ust. 7 pkt 10 Rozporządzenia, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta, w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej emitenta za I półrocze 2015 roku.

KNF podkreśla, że do podstawowych, a zarazem kluczowych obowiązków emitentów należy przekazywanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości raportów okresowych. Prezentują one bowiem kompleksowy obraz emitenta i są źródłem wiarygodnych danych na temat jego sytuacji finansowej. Emitenci powinni sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, tj. Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z MSR. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Wielokrotne naruszenia dotyczyły niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz miały miejsce w długim okresie.
Komisja podkreśla, że do podstawowych obowiązków emitentów należy publikacja raportów bieżących i okresowych w sposób i w terminach przewidzianych prawem. Raporty te powinny być sporządzone w sposób prawidłowy, rzetelny i kompletny. Terminowa i należyta publikacja ww. informacji pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym.
Raporty okresowe (skonsolidowane raporty roczne i raporty roczne za 2013 i 2014 rok oraz skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku 2015) przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości uniemożliwiają inwestorom rzetelną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej grupy kapitałowej spółki. Podkreślenia wymaga, że przez długi czas inwestorzy nie mieli rzetelnej informacji o sytuacji finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej.
Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego naruszenia dokonane przez Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w związku z publikacją ww. raportów okresowych były istotne z punktu widzenia odbiorców i w znaczny sposób zmniejszały wartość informacyjną ww. raportów okresowych Spółki.
Ponadto biorąc pod uwagę zarówno ilość dokonanych naruszeń, jak i ich wagę, wskazać należy, iż uczestnicy rynku kapitałowego, przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje Spółki, opierali  się na nierzetelnych informacjach.
Komisja w postępowaniu wykazała wielokrotne naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych, a naruszenia te miały miejsce w długim okresie czasu. W ocenie Komisji sumienne i terminowe wywiązywanie się przez emitentów papierów wartościowych z obowiązków informacyjnych umożliwia inwestorom podjęcie możliwie najbardziej optymalnej decyzji inwestycyjnej. Dlatego też spółki powinny dochować należytej staranności w sporządzaniu informacji bieżących, poufnych oraz okresowych, a następnie publikować je w sposób i w terminie przewidzianym przez prawo.
Wielkokrotne naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych – poprzez nienależyte wykonanie lub ich niewykonanie – przyczyniło się do naruszenia kluczowej dla funkcjonowania rynku kapitałowego zasady transparentności. Natomiast ujawnienie precyzyjnych, wyczerpujących i aktualnych informacji o emitentach papierów wartościowych, buduje trwałe zaufanie inwestorów i umożliwia opartą na odpowiednich informacjach ocenę ich wyników oraz aktywów. Wpływa to na poprawę ochrony inwestorów oraz skuteczność funkcjonowania rynku.

9. Komisja jednomyślnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nałożenia na spółkę Platynowe Inwestycje S.A. kary pieniężnej w wysokości 200 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia naruszenia przez spółkę przepisów art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 180 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych wobec:

• naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, dalej „Rozporządzenie”) w zw. z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, dalej „ustawa o rachunkowości”) w zw. z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 33 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, poprzez obniżenie stawek amortyzacyjnych dla celów księgowych, nieuwzględniające okresu ekonomicznej użyteczności, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze roku 2010, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,
• naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 7 ustawy o rachunkowości poprzez niedokonanie oceny utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011 oraz za I półrocze roku 2012,
• naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 4 ustawy o rachunkowości poprzez powiększenie wartości towarów, tj. lokali nabytych w celu dalszej odsprzedaży, o koszty nie związane bezpośrednio z ich zakupem, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 i w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012,
• naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez ujęcie kosztów reklamy ubiegłych okresów sprawozdawczych w rozliczeniach międzyokresowych czynnych, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 i w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012.

10. Komisja jednogłośnie nałożyła na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych, na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, za naruszenie art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez działanie wbrew interesowi jedynego uczestnika BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

11. Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 4 biura usług płatniczych w wysokości po 900 złotych, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję w przypadku 3 biur, obniżyła wysokość kary z 900 złotych do 500 złotych dla 1 biura.

12. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• wdrożenia nowego systemu – Wypłacalność II.

13. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 6 grudnia 2016 r.
• 20 grudnia 2016 r.
• 10 stycznia 2017 r.

________________
1Pan A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2. komunikatu.
2 Pan Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6-12. komunikatu.