Komunikat z 332. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2016 r.

data aktualizacji 08 listopada 2016


1.    W trzysta trzydziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1.
 
2.    KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pani Anny Czapki na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Osiu,
•    Pani Małgorzaty Gatz na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,
•    Pana Adama Kurowskiego na stanowisko Członka Zarządu AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
•    Pana Radosława Kwietnia na Członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła IPOPEMA Securities SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych.

4.    KNF jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę, że InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostało już wcześniej sześciokrotnie ukarane przez KNF za nieterminową wypłatę odszkodowań.

Przy rozpatrywaniu kolejnych spraw dotyczących opóźnień zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, KNF będzie rozważała stosowanie – wobec zakładów ukaranych już wcześniej za to naruszenie – kar znacząco wyższych od dotychczas nakładanych.

5.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe INMEL sp. z o.o. jako pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych w związku z nieusunięciem przez tego pracodawcę, w terminach wyznaczonych w wezwaniach skierowanych przez KNF, nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego polegających na:

•    nieprzekazaniu KNF czterech rocznych informacji dotyczących realizacji prowadzonego programu emerytalnego (naruszenie art. 23 ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych).

6.    KNF zapoznała się z informacjami na temat:

•    rynku otwartych funduszy emerytalnych w II kwartale 2016 r.,
•    sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w I połowie 2016 r.,
•    wyników oceny BION powszechnych towarzystw emerytalnych za 2015 r.,
•    stanu sektora ubezpieczeń w I półroczu 2016 r.,
•    działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2015 r.,
•    reasekuracji krajowych zakładów ubezpieczeń w 2015 r.

7.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    22 listopada 2016 r.
•    6 grudnia 2016 r.
•    20 grudnia 2016 r.
•    10 stycznia 2017 r.

__________________

1Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2c, 3, 4, 5, 6 komunikatu.