Komunikat z 330. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 października 2016 r.

data aktualizacji 27 października 2016

1.    W trzysta trzydziestym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    KNF jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o wszczęciu w dniu 27 października 2016 r. postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia art. 39 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez nieustalone osoby poprzez rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek dotyczących Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych tego podmiotu.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego ma na celu zwrócenie uwagi uczestników rynku kapitałowego na możliwość dokonania manipulacji polegającej na rozpowszechnianiu za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Ten rodzaj manipulacji na rynku jest szczególnie szkodliwy dla inwestorów, ponieważ powoduje, że podejmują oni swoje decyzje inwestycyjne opierając się na takich nieprawdziwych lub nierzetelnych danych. Jest to szkodliwe także w odniesieniu do emitentów, gdyż ogranicza to zaufanie uczestników rynku finansowego wobec dostępnych na ich temat informacji.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, KNF może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na każdego, kto dokonuje ww. manipulacji, karę pieniężną do wysokości do 200 tysięcy złotych lub karę pieniężną do wysokości dziesięciokrotności uzyskanej korzyści majątkowej albo obie te kary łącznie.

3.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    28 października 2016 r.
•    8 listopada 2016 r.
•    22 listopada 2016 r.
•    6 grudnia 2016 r.
•    20 grudnia 2016 r.
•    10 stycznia 2017 r.