Komunikat z 328. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2016 r.

data aktualizacji 25 października 2016

1.    W trzysta dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju1,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zawarcie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie zarządzania częścią portfela inwestycyjnego PFR Starter Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z PFR Ventures sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 46 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zawarcie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych umowy w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu aktywów niepublicznych lub jego częścią, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 3 ww. ustawy, wymaga zgody KNF. Przed zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw zgoda KNF nie była wymagana.

3.    KNF jednogłośnie zgłosiła sprzeciw co do zamiaru bezpośredniego nabycia przez Przedsiębiorstwo Usługowe HEDA sp. z o. o. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ze względu na przesłanki określone w art. 54h ust. 1 pkt 3 w związku z art. 54h ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

4.    Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

•    zjawisk, zagrożeń i wyzwań w polskim sektorze bankowych w perspektywie kilkuletniej,
•    zasad uwzględniania domów maklerskich w grupowych planach naprawy.

5.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 

•    8 listopada 2016 r.
•    22 listopada 2016 r.
•    6 grudnia 2016 r.
•    20 grudnia 2016 r.
•    10 stycznia 2017 r. 

_________________
1Pan A.Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 – 4.