Komunikat z 324. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r.

data aktualizacji 11 października 2016

1.    W trzysta dwudziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego2,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3.

2.    KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Grzegorza Jurczyka na Prezesa Zarządu Banku BPH SA,
•    Pani Agnieszki Wrońskiej na Prezesa Zarządu Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na odstąpienie od stosowania na zasadzie indywidualnej, przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz 267 banków spółdzielczych, które podpisały umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, przepisów określonych w art. 412 oraz art. 414 Rozporządzenia CRR (w części odnoszącej się do art. 412 Rozporządzenia CRR) oraz wskazała Bank Polskiej Spółdzielczości SA jako zobowiązany do spełniania wymogów określonych w art. 412 oraz art. 414 Rozporządzenia CRR (w części odnoszącej się do art. 412 Rozporządzenia CRR) oraz wymogów sprawozdawczych określonych w części szóstej Tytule II Rozporządzenia CRR na podstawie skonsolidowanej sytuacji wszystkich banków wchodzących w skład Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, które otrzymały zezwolenie KNF na odstąpienie od stosowania przepisów określonych w art. 412 oraz art. 414 Rozporządzenia CRR (w części odnoszącej się do art. 412 Rozporządzenia CRR).

Jednocześnie KNF zobowiązała Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz banki spółdzielcze będące uczestnikami Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS do wypełniania na zasadzie indywidualnej obowiązków sprawozdawczych określonych w części szóstej Tytule II Rozporządzenia CRR. Komisja upoważniła również Przewodniczącego KNF lub Zastępcę Przewodniczącego KNF do podpisania decyzji w tym zakresie, a jednocześnie zobowiązała banki spółdzielcze do przekazywania do Banku Polskiej Spółdzielczości SA bieżących informacji o ich sytuacji w zakresie płynności, umożliwiających realizację przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA postanowienia art. 8 ust. 4 Rozporządzenia CRR.

Zgodnie z decyzją KNF, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz banki spółdzielcze wchodzące w skład Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS będą zwolnione z konieczności indywidualnego spełniania minimalnego wskaźnika płynności LCR, a Bank Polskiej Spółdzielczości SA został wskazany jako zobowiązany do spełniania wymaganego poziomu wskaźnika LCR oraz jego sprawozdawania na podstawie skonsolidowanej sytuacji wszystkich uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Zezwolenie KNF ma umożliwić efektywniejsze zarządzanie płynnością w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Decyzja Komisji odnosi się wyłącznie do wskaźnika LCR i nie dotyczy wskaźnika NSFR.

4.    KNF zapoznała się z zawiadomieniem od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w sprawie zamiaru prowadzenia działalności w formie oddziału na terytorium Republiki Czeskiej.

Notyfikacja spełnia wymagania określone art. 48c ustawy Prawo bankowe oraz jest zgodna z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 926/2014, więc zostanie przesłana przez KNF właściwym władzom nadzorczym Republiki Czeskiej.

5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

•    Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

6.    KNF zapoznała się z informacjami na temat:

•    wytycznych dotyczących planów naprawy dla domów maklerskich,
•    kryteriów wyrażania zgody na wyodrębnienie w strukturze zarządu banku spółdzielczego zrzeszonego w banku zrzeszającym stanowiska członka zarządu nadzorującego ryzyko istotne w działalności banku.

7.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 

•    25 października 2016 r.
•    8 listopada 2016 r.
•    22 listopada 2016 r.
•    6 grudnia 2016 r.
•    20 grudnia 2016 r.
•    10 stycznia 2017 r. 

__________________________

1  Pan A.Jakubiak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3 i 6b komunikatu.
2  Pan A.Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu sprawy opisanej w pkt 6a komunikatu.
Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5 i 6a komunikatu.