Komunikat z 323. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2016 r.

data aktualizacji 04 października 2016

1.    W trzysta dwudziestym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
•    Pan Radosław Domagalski-Łabędzki – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2.

2.    KNF, na podstawie art. 39 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej, jednogłośnie zidentyfikowała następujące banki jako inne instytucje o znaczeniu systemowym oraz nałożyła na te banki, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, następujące bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym:

•    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – bufor w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    Bank Polska Kasa Opieki SA – bufor w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    mBank SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    Bank Zachodni WBK SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    ING Bank Śląski SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    Bank Handlowyw Warszawie SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    Bank Millennium SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    Bank BGŻ BNP Paribas SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    Raiffeisen Bank Polska SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    Getin Noble Bank SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    Bank Polskiej Spółdzielczości SA – bufor w wysokości równoważnej 0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
•    SGB – Bank SA – bufor w wysokości równoważnej 0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013).

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym, decyzje KNF są natychmiast wykonalne.

Opis metod identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym, uwzględniający przepisy prawa i wytyczne europejskie, został opublikowany w serwisie internetowym KNF w dniu 8 czerwca 2016 r.

3.    Komisja jednogłośnie zaakceptowała zmianę terminów realizacji zobowiązania inwestorskiego Grupy Raiffeisen z Austrii odnośnie procesu zbycia wydzielonej części przedsiębiorstwa bankowego Raiffeisen Bank Polska SA. 

W dniu 17 kwietnia 2012 r. KNF stwierdzając brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Raiffeisen–Landesbanken–Holding GmbH z Austrii, za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG z Austrii i Raiffeisen Bank Polska SA, akcji Polbank EFG SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu, wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestora zobowiązania w zakresie m.in. wprowadzenia akcji połączonego banku do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 24 maja 2016 r. Komisja jednogłośnie zaakceptowała zmianę sposobu realizacji tego zobowiązania inwestorskiego.

Mając na względzie trwające negocjacje z potencjalnym nabywcą części przedsiębiorstwa bankowego Raiffeisen Banku Polska SA (bez portfela kredytów hipotecznych), KNF jednogłośnie wydłużyła termin na ustalenie parametrów komercyjnych podziału Raiffeisen Banku Polska SA i transakcji z giełdowym bankiem krajowym do końca listopada 2016 r. Jednocześnie KNF wskazała, że podział Raiffeisen Banku Polska SA ma zostać sfinalizowany najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. KNF oczekuje ponadto, że Raiffeisen Bank International AG do końca października 2016 r. złoży do Europejskiego Banku Centralnego notyfikację zamiaru otwarcia w Polsce oddziału Raiffeisen Bank International AG, który docelowo  przejmie pozostałą po podziale w Raiffeisen Bank Polska SA działalność (portfel kredytów hipotecznych).  

4.    KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez:

•    Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 2, 8, 9, 13, 14, 16 i 18 działu II, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

5.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez:

•    Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 i 17 działu II, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej

6.    KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

•    Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

7.    Komisja jednogłośnie zaakceptowała założenia nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Projektowana nowelizacja Rekomendacji S ma na celu rozszerzenie jej o zasady dotyczące kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową. Rozszerzenie zakresu Rekomendacji S jest w opinii KNF uzasadnionym działaniem ukierunkowanym na rozwój kredytów na stałą stopę procentową na polskim rynku.

KNF zakłada, że projekt założeń nowelizacji Rekomendacji S zostanie skierowany do publicznych konsultacji w terminie do końca 2016 r. O wyrażenie opinii do projektu poproszone zostaną, obok podmiotów rynkowych, także Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.

8.    KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Tomasza Kostrzyckiego na Członka Zarządu Pramerica Życie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
•    Pana Andrea Simoncelli na Prezesa Zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA i Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

9.    Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

•    Pani Agnieszki Korzybskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

ze względu na brak rękojmi należytego wykonywania obowiązków, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu wykonywania przez kandydatkę obowiązków na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w zatrudniającym ją banku spółdzielczym.

10.    Komisja podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Profit” w Rybniku przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Wyniki głosowania KNF: 6 głosów za umorzeniem postępowania (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, P.Nowak, A.Artwich, R. Domagalski-Łabędzki), 1 głos przeciw (A.Kaźmierczak).

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Profit na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Profit przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Profit, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Profit. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF w terminie 14 dni od dnia publikacji komunikatu, tj. do dnia 18 października 2016 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Profit, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

11.    KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej polegającą na dodaniu ustępu 15 w § 28 określającego sposób uzupełniającego wyboru członków rady nadzorczej Kasy Krajowej, gdy ich liczba spadnie poniżej minimalnej liczby określonej w statucie lub poniżej liczby określonej przez walne zgromadzenia, wprowadzając w tym zakresie wybór na zasadach ogólnych.

12.    Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

•    skutków ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki,
•    sytuacji banków w I półroczu 2016 r.,
•    sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2016 r.,
•    sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w I półroczu 2016 r.,
•    sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w II kwartale 2016 r.

13.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    11 października 2016 r.
•    25 października 2016 r.
•    8 listopada 2016 r.
•    22 listopada 2016 r.
•    6 grudnia 2016 r.
•    20 grudnia 2016 r.
•    10 stycznia 2017 r. 

________________
1Pan R.Domagalski-Łabędzki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 9, 11 i 12  komunikatu.
2Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 10, 12c komunikatu.