Komunikat z 322. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 września 2016 r.

data aktualizacji 27 września 2016


1.    W trzysta dwudziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju2,
•    Pan Radosław Domagalski-Łabędzki – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.


2.    KNF jednogłośnie przyjęła skierowaną do spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK):


•    Rekomendację E-SKOK dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.


Wydając rekomendację, KNF wzięła pod uwagę sytuację w sektorze SKOK, stwierdzone nieprawidłowości i realia rynkowe. Sytuacja finansowa większości kas i skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów, ukierunkowanych na poprawę jakości zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji przez kasy, co stworzy warunki dla ograniczenia nadmiernej ekspozycji kas na ryzyko i stabilnego rozwoju sektora SKOK

W rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności.
 
Projekt rekomendacji był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, Kasą Krajową (w trybie art. 62 ust. 2 ustawy o skok), Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU).

KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez spółdzielcze kasy do dnia 31 grudnia 2017 r.


3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie:

•    Pani Anecie Skrodzkiej – Książek funkcji Członka Zarządu Idea Banku SA, nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.

4.    KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pani Aliny Szewior na Prezesa Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie – Koźlu,
•    Pana Włodzimierza Wasiaka na Członka Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

5.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA polegającej na powołaniu w skład zarządu GPW Pana Michała Cieciórskiego.

6.    KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na dokonanie zmiany zatwierdzonego w dniu 3 listopada 2015 r. projektu „Umowy Systemu Ochrony SGB” polegającej na dodaniu do umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku banków, które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. były zobowiązane do sporządzenia albo były w trakcie realizacji programu postępowania naprawczego, decyzję o obciążeniu banku składką na Fundusz Pomocowy Systemu Ochrony i składką na rzecz Spółdzielni Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, podejmie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.  

Zmiana pozwoli ograniczyć skutki odroczonego przystąpienia do Systemu Ochrony SGB dla banków, które są obecnie członkami Zrzeszenia SGB, ale nie są uczestnikami Systemu Ochrony SGB.

7.    Komisja udzieliła NWAI Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych.

Wyniki głosowania KNF: 6 głosów za udzieleniem zezwolenia (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, P.Nowak, A.Artwich, Z.Sokal), 1 głos przeciw (A.Kaźmierczak).

8.    KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez General Electric Company z USA akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

9.    Komisja jednogłośnie ustanowiła wyróżnienie pod nazwą „Ambasador mediacji na rynku finansowym”.

Wyróżnienie będzie przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym, a także innym podmiotom, które podejmują działania na rzecz upowszechniania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

Jednocześnie Komisja jednogłośnie doprecyzowała uchwałę KNF w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” poprzez wyraźne wskazanie, że kapituła po spełnieniu kryteriów określonych w uchwale może, ale nie musi, przyznać wyróżnienia.

10.    KNF jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji):

•    Empik Media & Fashion SA – z dniem 18 października 2016 r.,
•    Travelplanet.pl SA – z dniem 18 października 2016 r.,
•    PlastPack Company SA – z dniem 18 października 2016 r.

11.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę depozytariusza z Banku BPH SA na Alior Bank SA z dniem podziału Banku BPH SA przez:

•    BPH FIO Parasolowy,
•    BPH
FIO Strategii Akcyjnej,
•    BPH
FIZ Multi Inwestycja,
•    BPH
FIZ Bezpieczna Inwestycja 1,
•    BPH
FIZ Bezpieczna Inwestycja 2,
•    BPH
FIZ Bezpieczna Inwestycja 3,
•    BPH
FIZ Bezpieczna Inwestycja 4,
•    BPH
FIZ Bezpieczna Inwestycja 5,
•    BPH
FIZ Bezpieczna Inwestycja 6,
•    BPH Superior
FIO,
•    BPH
FIZ Dochodowych Surowców,
•    BPH
FIZ Korzystnego Kursu,
•    BPH
FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji,
•    BPH
FIZ Sektora Nieruchomości 2 w likwidacji.

12.    KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

•    Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

13.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

•    giełdy w Sztokholmie.

14.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    4 października 2016 r.
•    11 października 2016 r.
•    25 października 2016 r.
•    8 listopada 2016 r.
•    22 listopada 2016 r.
•    6 grudnia 2016 r.
•    20 grudnia 2016 r.
•    10 stycznia 2017 r.

____________________
1Pan P.Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 8, 9, 10, 11, 13 komunikatu.
2Pan A.Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 8, 9, 10, 11, 13 komunikatu.
3
Pan R.Domagalski-Łabędzki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 4b, 6 – 13 komunikatu
4Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 4b, 8 – 13 komunikatu.