Komunikat z 320. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 września 2016 r.

data aktualizacji 13 września 2016


1.    W trzysta dwudziestym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
•    Pan Radosław Domagalski-Łabędzki – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego2,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej
instytucji płatniczej przez:

•    mPay SA

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

•    przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
•    wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:

o    przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
o    przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,

•    wydawanie instrumentów płatniczych,
•    umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring).


3.    KNF jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:
 
•    IAI SA

ze względu na niespełnianie wymogów określonych przepisami ustawy o usługach płatniczych.

4.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Sławomira Zawadzkiego na Prezesa Zarządu Banku Pocztowego SA,
•    Pana Roberto Svenda na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Inter-Życie Polska SA i Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
•    Pana Tomasza Czałbowskiego na Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
•    Pana Edmunda Gębarowskiego na Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
•    Pana Ireneusza Górskiego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie,
•    Pani Iwony Katarzyny Jedlińskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim,
•    Pana Marcina Krzysztofa Kubanka na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie.

5.    Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę MSX  Resources SA karę pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka ta:

1)    w związku z publikacją skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz § 90 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, dalej „Rozporządzenie”) w zw. z par. 14 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, dalej „MSR 39”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z dnia 29 listopada 2008 r., z późn. zm., dalej „Rozporządzenie WE Nr 1126/2008”), w związku z nieujęciem przez Spółkę podwyższenia kapitału zakładowego oraz transakcji finansowych jednostki zależnej w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku obrotowego 2012;
2)    w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 39 lit. c Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”, „dalej „MSSF 7”, oraz par. B11E Załącznika B do MSSF 7, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, w związku z niezamieszczeniem rzetelnych i kompletnych ujawnień dotyczących opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności oraz analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,
b)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w zw. z  § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, w związku z niezamieszczeniem rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012;

3)    w związku z publikacją raportu rocznego za 2012 rok dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 39 lit. c MSSF 7 oraz par. B11 E Załącznika B do MSSF 7, w związku z niezamieszczeniem rzetelnych i kompletnych ujawnień dotyczących opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności oraz analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,
b)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, w związku z niezamieszczeniem rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom, w sprawozdaniu zarządu z działalności emitenta za rok 2012;

4)    w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 58, par. 59 lit. b) oraz par. 63 MSR 39, w związku z nieuwzględnieniem obiektywnego dowodu utraty wartości w celu ustalenia kwoty straty z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych przez Emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
b)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 26 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, „dalej „MSR 27”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1254/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 11, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 12, Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 (z 2011 r.) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (z 2011 r.) (Dz. Urz. UE L. 360 z 29.12.2012 r., dalej „Rozporządzenie zmieniające”), w związku z nieuwzględnieniem czterech spółek zależnych, które zostały sprzedane w trakcie roku obrotowego, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
c)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 39 lit. c MSSF 7 oraz par. B11 E Załącznika B do MSSF 7, w związku z niezamieszczeniem rzetelnych i kompletnych ujawnień dotyczących opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności oraz analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
d)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, w związku z niezamieszczeniem rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013;

5)    w związku z publikacją raportu rocznego za 2013 rok dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 58, par. 59 lit. a) oraz par. 66 MSR 39, w związku z nieuwzględnieniem obiektywnego dowodu utraty wartości w celu ustalenia kwoty straty z tytułu utraty wartości udziałów w jednostce zależnej, ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
b)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 58, par. 59 lit. b) oraz par. 63 MSR 39, w związku z nieuwzględnieniem obiektywnego dowodu utraty wartości w celu ustalenia kwoty straty z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych przez Emitenta, przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
c)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 39 lit. c MSSF 7 oraz par. B11 E Załącznika B do MSSF 7, w związku z niezamieszczeniem rzetelnych i kompletnych ujawnień dotyczących opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności oraz analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
d)    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, w związku z niezamieszczeniem rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom, w sprawozdaniu zarządu z działalności emitenta za rok obrotowy 2013;

6)    w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 87 ust. 5 i 10 Rozporządzenia w zw. z par. 59 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek”, „dalej „MSSF 3”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, par. B64 Załącznika B do MSSF 3 oraz par. 16A lit. i) Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, „dalej „MSR 34”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, w związku z nierzetelnym i niepełnym ujawnieniem dotyczącym połączeń jednostek w związku z przejęciem spółki w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał roku obrotowego 2014.

W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę MSX Resources S.A.  Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Wielokrotne naruszenia dotyczyły niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa wskazanych powyżej oraz miały miejsce w latach 2012 – 2014, tj. w okresie, kiedy Spółka była emitentem, którego akcje dopuszczone były do obrotu.

Komisja podkreśla, że do podstawowych, a zarazem kluczowych obowiązków emitentów należy przekazywanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości raportów okresowych. Prezentują one bowiem kompleksowy obraz emitenta i są źródłem wiarygodnych danych na temat jego sytuacji finansowej. KNF wskazuje, że na emitentów nałożony jest obowiązek prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej „MSR”). Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również  sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z MSR. Wyklucza to dowolność prezentowania danych finansowych przez spółki publiczne, polegającą na przedstawianiu ich w sposób niezgodny z tymi standardami. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Komisja podkreśla, że do podstawowych obowiązków emitentów należy publikacja raportów bieżących i okresowych w sposób i w terminach przewidzianych prawem. Raporty te powinny być sporządzone w sposób prawidłowy, rzetelny i kompletny. Terminowa i należyta publikacja ww. informacji pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym.

Ukaranie spółki MSX Resources S.A. nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi. Dokonane przez spółkę MSX Resources S.A., wskazane w osnowie decyzji, naruszenia można uszeregować w siedmiu grupach. Pierwszą grupą naruszeń stanowi nieujęcie przez Spółkę podwyższenia kapitału zakładowego oraz transakcji finansowych jednostki zależnej w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku obrotowego 2012. Brak rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki zależnej w KRS nie uzasadnia nieujęcia go oraz innych transakcji finansowych jednostki zależnej w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2012. Brak ww. informacji w znaczący sposób zniekształcił zaprezentowany uczestnikom rynku obraz sytuacji finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej, natomiast ujęcie tych informacji spowodowałoby znaczącą zmianę informacji finansowej. Druga grupa naruszeń dotyczy niezamieszczenia rzetelnych i kompletnych ujawnień dotyczących opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności oraz analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012 oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013. W sytuacji, gdy Spółka ma problemy z płynnością i bieżącym regulowaniem zobowiązań, ujawnienia muszą odzwierciedlać działania Spółki w tych obszarach. Spółka, w kontekście trudnej sytuacji finansowej Emitenta i Grupy Kapitałowej, była zobowiązana do szczególnej dbałości o przedstawienie właściwych informacji związanych z zarządzaniem ryzykiem płynności oraz analizą terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności, aby inwestorzy mogli podejmować decyzje inwestycyjne będąc w pełni poinformowani. Spółka powinna była dołożyć należytych starań, aby przedstawione przez nią ujawnienia związane z ryzykiem płynności były rzetelne, kompletne i aby umożliwiały inwestorom właściwą i kompletną ocenę ich wpływu na sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej. Trzecia grupa naruszeń związana jest z niezamieszczeniem rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom, w sprawozdaniach z działalności grupy kapitałowej emitenta i sprawozdaniach z działalności emitenta za 2012 i 2013 rok. W sytuacji w jakiej znajdowała się Spółka (okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności, takie jak poniesione straty netto i straty na działalności operacyjnej, brak znaczących kontraktów na kolejne lata, liczne sprawy sądowe i administracyjne), opis i ocena możliwości wywiązywania się przez Spółkę i jej spółki zależne z zaciągniętych zobowiązań finansowych powinien być na tyle szczegółowy, żeby użytkownik sprawozdań z działalności emitenta jak i z działalności grupy kapitałowej emitenta mógł odczytać, w jaki sposób i jakimi środkami Spółka i jej spółki zależne będą wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań. Czwarta grupa naruszeń dotyczy nieuwzględnienia obiektywnego dowodu utraty wartości w celu ustalenia kwoty straty z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych przez Emitenta, przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. Wielokrotne aneksowanie terminu spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta, wobec trudnej sytuacji finansowej pożyczkobiorców, stanowi obiektywny dowód utraty ich wartości, zatem Emitent powinien był ustalić kwotę straty z tytułu utraty wartości pożyczek ujętych w ww. sprawozdaniach finansowych. Piątą grupę naruszeń stanowi nieuwzględnienie czterech spółek zależnych, które zostały sprzedane w trakcie roku obrotowego, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013. Biorąc pod uwagę znaczący wzrost w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za 2013 rok pozycji „koszty finansowe” i „strata brutto”, który nastąpiłby w przypadku ujęcia przychodów i kosztów zbytych spółek, to ich pominięcie mogło mieć znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta. Szósta grupa naruszeń związana jest z nieuwzględnieniem obiektywnego dowodu utraty wartości w celu ustalenia kwoty straty z tytułu utraty wartości udziałów w jednostce zależnej, ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013. Generowanie strat w roku 2013 przez jednostkę zależną Emitenta stanowi obiektywny dowód utraty wartości udziałów w powyższej jednostce, zatem Emitent powinien był ustalić kwotę straty z tytułu utraty wartości tych udziałów. Fakt późniejszej sprzedaży udziałów w spółce zależnej za cenę zbliżoną do wykazanej w sprawozdaniu finansowym nie uzasadnia nieuwzględnienia obiektywnego dowodu utraty wartości. Siódma grupa naruszeń dotyczy nierzetelnych i niepełnych ujawnień dotyczących połączeń jednostek w związku z przejęciem spółki w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał roku obrotowego 2014. Nierzetelne informacje dotyczące posiadanych przez spółki mongolskie licencji oraz brak w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał roku obrotowego 2014 wszystkich wymaganych informacji w zakresie połączenia jednostek, w szczególności uniemożliwiły inwestorom dokonanie pełnej oceny charakteru i skutków finansowych połączenia ze spółką co mogło mieć wpływ na ich decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w tym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego naruszenia dokonane przez MSX Resources S.A. w związku z publikacją ww. raportów okresowych były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych Spółki.

Inwestorzy angażujący środki pieniężne w akcje spółek publicznych powinni mieć możliwość podejmowania decyzji inwestorskich w oparciu o kompletne i rzetelne informacje, pozwalające na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki. W związku z powyższym Komisja nałożyła na Spółkę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej. Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez KNF sytuacji finansowej podmiotu.

Komisja w postępowaniu wykazała wielokrotne naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed i po wejściu w życie ustawy zmieniającej, którymi ustawodawca obciążył emitentów papierów wartościowych lub spółki publiczne, a naruszenia te miały miejsce w okresie trzech lat. W ocenie Komisji właściwe i terminowe wywiązywanie się przez emitentów papierów wartościowych z obowiązków informacyjnych umożliwia inwestorom podjęcie możliwie najbardziej optymalnej decyzji inwestycyjnej. Dlatego też spółki powinny dochować należytej staranności w sporządzaniu informacji bieżących, poufnych oraz okresowych, a następnie publikować je w sposób i w terminie przewidzianym przez prawo. W przypadku zaś Spółki całokształt okoliczności stwierdzonych naruszeń wskazuje na niestaranny sposób prowadzenia polityki informacyjnej.

Czternastokrotne naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych – poprzez nienależyte wykonanie lub ich niewykonanie – przyczyniło się do naruszenia kluczowej dla funkcjonowania rynku kapitałowego zasady transparentności. Natomiast ujawnienie precyzyjnych, wyczerpujących i aktualnych informacji o emitentach papierów wartościowych, buduje trwałe zaufanie inwestorów i umożliwia opartą na odpowiednich informacjach ocenę ich wyników oraz aktywów. Wpływa to na poprawę ochrony inwestorów oraz skuteczność funkcjonowania rynku (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 września 2012 r. VI SA/Wa 714/12, publik. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

6.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

•    MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego,
•    MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

7.    KNF jednogłośnie nałożyła na 12 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 5000 złotych na 2 biura i 3000 złotych na 1biuro (wyższa kara jest związana z tym, że biuro było już wcześniej karane przez KNF za podobne naruszenia) oraz po 900 złotych na 9 biur za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2014 r., 2014 r., I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo
•    opóźnieniu w przekazaniu w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?


8.       Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 3 biura usług płatniczych w wysokości po 900 złotych, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję w przypadku 1 biura, obniżyła wysokość kary z 900 złotych do 500 złotych dla 1 biura, a w przypadku 1 uchyliła decyzję o karze. 


9.    KNF, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła w części decyzję KNF w sprawie udzielenia Polskiemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, tj. w zakresie w jakim uprawniała ona Polski Dom Maklerski SA do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie:

•  nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych.


10.       Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:


•    16 września 2016 r.
•    27 września 2016 r.
•    4 października 2016 r.
•    11 października 2016 r.

____________________

1 Pan P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 5 i 8 komunikatu.
2 Pan A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 4g komunikatu.