Komunikat z 315. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2016 r.

data aktualizacji 19 lipca 2016

1. W trzysta piętnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
• Pan Jacek Bartkiewicz – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W związku z zamierzoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA i Alior Bank SA transakcją mającą skutkować przejęciem  przez Alior Bank SA działalności Banku BPH SA z wyłączeniem działalności hipotecznej, KNF jednogłośnie wydała trzy niezbędne decyzje w przedmiocie:
 
• braku sprzeciwu, co do zamiaru Alior Banku SA oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA bezpośredniego nabycia przez Alior Bank SA akcji Banku BPH SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i udziału w kapitale zakładowym tego banku,

• braku sprzeciwu, co do  zamiaru General Electric Company i GE Investments Poland sp. z o. o.  stania się podmiotem dominującym wobec Banku BPH SA od dnia nabycia akcji Banku BPH SA przez Alior Bank SA do dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku SA w związku z podziałem Banku BPH SA, a następnie ich zamiaru przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH SA w wyniku podziału Banku BPH SA,

• zezwolenia na podział Banku BPH SA w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na Alior Bank SA części majątku Banku BPH SA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wszelkie aktywa i pasywa Banku BPH, za wyjątkiem tzw. „działalności hipotecznej Banku BPH”, obejmującej portfel kredytów hipotecznych Banku BPH (wszelkie kredyty hipoteczne w PLN i innych walutach, udzielone na rzecz osób fizycznych na cele mieszkaniowe), zobowiązania finansowe wobec podmiotów z grupy GE oraz inne aktywa i pasywa związane z tym portfelem kredytów, a ponadto większościowy udział w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o. o. (jedynym akcjonariuszu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA) oraz odpowiedzialność Banku BPH SA związaną z tymi podmiotami.

3. Komisja jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna2 oraz nałożyła na spółkę Petrolinvest SA karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka ta:

1. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za rok 2008 (R 2008), dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dalej „Rozporządzenie”, w związku z par. 43 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (dalej „MSR”) 39, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 40 MSR 39 i par. 43 MSR 39, w związku z niedokonaniem wyceny do wartości godziwej aneksowanych umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

2. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 (RS 2008) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39, w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 40 MSR 39 i par. 43 MSR 39, w związku z niedokonaniem wyceny do wartości godziwej aneksowanych umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 37 lit. c) Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”) 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” w wersji sprzed zmiany Rozporządzenia 1126/2008 Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 495/2009  z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmującego określone standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 3 (dalej „Rozporządzenie Zmieniające”), w związku z niewyodrębnieniem wartości nabytej licencji w ramach rozliczenia transakcji nabyć jednostek zależnych i współkontrolowanych,

3. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za półrocze 2009 (P 2009) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008 w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 40 MSR 39 i par. 43 MSR 39, w związku z niedokonaniem wyceny do wartości godziwej aneksowanych umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza dotyczących określenia zasad, na których spółki udostępniały spółce posiadane przez siebie aktywa do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu,

4. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze 2009 (PS 2009) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 z w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 40 MSR 39 i par. 43 MSR 39, w związku z niedokonaniem wyceny do wartości godziwej aneksowanych umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza dotyczących określenia zasad, na których spółki udostępniały spółce posiadane przez siebie aktywa do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu,

d) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 37 lit. c) MSSF 3 wersji sprzed zmiany Rozporządzenia 1126/2008 Rozporządzeniem Zmieniającym, w związku z niewyodrębnieniem wartości nabytej licencji w ramach rozliczenia transakcji nabyć jednostek zależnych i współkontrolowanych,

5. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za rok 2009 (R 2009) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39, w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 40 MSR 39 i par. 43 MSR 39, w związku z niedokonaniem wyceny do wartości godziwej aneksowanych umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39, w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza dotyczących określenia zasad, na których spółki udostępniały spółce posiadane przez siebie aktywa do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu,

6. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009 (RS 2009) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39, w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 40 MSR 39 i par. 43 MSR 39, w związku z niedokonaniem wyceny do wartości godziwej aneksowanych umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39, w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza dotyczących określenia zasad, na których spółki udostępniały spółce posiadane przez siebie aktywa do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu,

d) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 37 lit. c) MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” w wersji sprzed zmiany Rozporządzenia 1126/2008 Rozporządzeniem Zmieniającym, w związku z niewyodrębnieniem wartości nabytej licencji w ramach rozliczenia transakcji nabyć jednostek zależnych i współkontrolowanych,

7. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za półrocze 2010 (P 2010) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza dotyczących określenia zasad, na których spółki udostępniały spółce posiadane przez siebie aktywa do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu,

8. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze 2010 (PS 2010) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza dotyczących określenia zasad, na których spółki udostępniały spółce posiadane przez siebie aktywa do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 37 lit. c) MSSF 3 w wersji sprzed zmiany Rozporządzenia 1126/2008 Rozporządzeniem Zmieniającym, w związku z niewyodrębnieniem wartości nabytej licencji w ramach rozliczenia transakcji nabyć jednostek zależnych i współkontrolowanych,

9. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za rok 2010 (R 2010) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39, w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39, w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza dotyczących określenia zasad, na których spółki udostępniały spółce posiadane przez siebie aktywa do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu,

10. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 (RS 2010) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39, w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39, w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza dotyczących określenia zasad, na których spółki udostępniały spółce posiadane przez siebie aktywa do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu,

11. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za półrocze 2011 (P 2011) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza dotyczących określenia zasad, na których spółki udostępniały spółce posiadane przez siebie aktywa do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 74 MSR 1, w związku z zakwalifikowaniem kredytu z naruszonym przez spółkę warunkiem umownym dotyczącym zabezpieczeń, jako zobowiązania długoterminowego zamiast krótkoterminowego,

12. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze 2011 (PS 2011) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w aneksowanych umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 43 MSR 39 w związku z par. 11 MSR 39 w związku z  par. OS35 lit. d) MSR 39 w związku z niedokonaniem przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza dotyczących określenia zasad, na których spółki udostępniały spółce posiadane przez siebie aktywa do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 74 MSR 1, w związku z zakwalifikowaniem kredytu z naruszonym przez spółkę warunkiem umownym dotyczącym zabezpieczeń, jako zobowiązania długoterminowego zamiast krótkoterminowego,

13. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za rok 2012 (R 2012) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 66 lit. c) MSR 1, w związku z zakwalifikowaniem pożyczek udzielonych spółkom zależnym jako aktywów krótkoterminowych zamiast długoterminowych,

14. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za półrocze 2013 (P 2013) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” w związku z par. 66 lit. c) MSR 1, w związku z zakwalifikowaniem pożyczek udzielonych spółkom zależnym jako aktywów krótkoterminowych zamiast długoterminowych,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 4 MSR 1, w związku z par. 15 MSR 1, § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną i kompletną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki,

15. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze 2013 (PS 2013) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 4 MSR 1, w związku z par. 15 MSR 1,
§ 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną i kompletną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej grupy kapitałowej spółki,

16. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za rok 2013 (R 2013) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 15 MSR 1, § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną i kompletną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki.

17. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 (RS 2013) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 15 MSR 1, § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną i kompletną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej grupy kapitałowej spółki,

18. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za półrocze 2014 (P 2014) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 101 ust. 7 Rozporządzenia, poprzez przekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za pierwsze półrocze  2014 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 4 MSR 1, w związku z par. 15 MSR 1, § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną i kompletną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki,

19. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze 2014 (PS 2014) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 101 ust. 7 Rozporządzenia, poprzez przekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze  2014 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 4 MSR 1, w związku z par. 15 MSR 1, § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną i kompletną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej grupy kapitałowej spółki,

20. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za rok 2014 (R 2014) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 101 ust. 9 Rozporządzenia, poprzez przekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za 2014 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie, w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 58 MSR 39 oraz par. 63 MSR 39 w zakresie oceny, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości niespłaconej pożyczki udzielonej przez spółkę podmiotowi zagranicznemu oraz odpowiednio niedokonania odpisu aktualizującego wartość tego aktywa,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 15 MSR 1, § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną i kompletną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki,

21. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 (RS 2014) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 101 ust. 9 Rozporządzenia, poprzez przekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 2014 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie, w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 58 MSR 39 oraz par. 63 MSR 39 w zakresie oceny, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości niespłaconej pożyczki udzielonej przez spółkę podmiotowi zagranicznemu oraz odpowiednio niedokonania odpisów aktualizujących wartość tego aktywa,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie, w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 47 MSR 39 w związku z par. 9 MSR 39 w związku z nieujmowaniem w bilansie umownych odsetek karnych przeterminowanego kredytu zaciągniętego przez jednostkę zależną,

d) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 15 MSR 1, § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną i kompletną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej grupy kapitałowej spółki,

22. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze 2015 (PS 2015) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 58 MSR 39 oraz par. 63 MSR 39 w zakresie oceny, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości niespłaconej pożyczki udzielonej przez spółkę podmiotowi zagranicznemu oraz odpowiednio niedokonania odpisów aktualizujących wartość tego aktywa,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie, w związku z § 86 ust. 1 w zw. z  § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 47 MSR 39 w związku z par. 9 MSR 39 w związku z nieujmowaniem w bilansie umownych odsetek karnych przeterminowanego kredytu zaciągniętego przez jednostkę zależną,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie, w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w związku z par. 4 MSR 1, w związku z par. 15, 25 i 26 MSR 1 w związku z nierzetelnym zaprezentowaniem ujawnień odnoszących się do występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności,

d) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 4 MSR 1, w związku z par. 15 MSR 1,
§ 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej grupy kapitałowej spółki,

23. w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za półrocze 2015 (P 2015) dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w:

a) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z par. 28 MSR 34, w związku z par. 58 MSR 39 oraz par. 63 MSR 39 w zakresie oceny, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości niespłaconej pożyczki udzielonej  przez Spółkę podmiotowi zagranicznemu oraz odpowiednio niedokonania odpisów aktualizujących wartość tego aktywa,

b) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie, w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, w związku z par. 4 MSR 1, w związku z par. 15, 25 i 26 MSR 1 w związku z nierzetelnym zaprezentowaniem ujawnień odnoszących się do występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności,

c) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 4 MSR 1, w związku z par. 15 MSR 1, § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki.

KNF podkreśla, że do podstawowych, a zarazem kluczowych obowiązków emitentów należy przekazywanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości raportów okresowych. Prezentują one bowiem kompleksowy obraz emitenta i są źródłem wiarygodnych danych na temat jego sytuacji finansowej. KNF wskazuje, że na emitentów nałożony jest obowiązek prezentowania skonsolidowanych raportów finansowych zgodnie z zapisami MSR. Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również jednostkowe raporty finansowe sporządzane są zgodnie z zapisami MSR. Wyklucza to dowolność prezentowania danych finansowych przez spółki publiczne, polegającą na przedstawianiu ich w sposób niezgodny z zapisami przyjętymi przez MSR. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Ukaranie spółki Petrlinvest SA nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi. Dokonane przez spółkę Petrolinvest SA, wskazane w osnowie decyzji, naruszenia można uszeregować w jedenastu grupach.

Pierwszą grupą naruszeń stanowi niedokonanie przez spółkę wyceny umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza do ich wartości godziwej na dzień zmiany warunków umów, w sprawozdaniach rocznych (jednostkowych i skonsolidowanych) za lata 2008 – 2009 i sprawozdaniach półrocznych (jednostkowych i skonsolidowanych) za lata 2008 – 2009. Druga grupa naruszeń dotyczy niedokonania przez  spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza w sprawozdaniach rocznych (jednostkowych i skonsolidowanych) w latach 2008 – 2010 i półrocznych (jednostkowych i skonsolidowanych) w latach 2009 – 2010. Trzecia grupa naruszeń związana jest z niedokonaniem przez spółkę wyceny instrumentów pochodnych zawartych w umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej Petrolinvest SA, dotyczących określenia zasad na których wymienione spółki udostępniały spółce posiadane aktywa, wykorzystywane jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Petrolinvest SA przez konsorcjum banków. Wskazane powyżej w drugiej i trzeciej grupie naruszeń instrumenty pochodne dotyczyły ustanowieniu przez spółkę Petrolinvest SA uprawnienia („opcja call”) do dokonywania konwersji zobowiązania na kapitał akcyjny spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dokonana zgodnie z przepisami MSR wycena ww. instrumentów finansowych i pożyczek, według biegłych rewidentów badających ww. sprawozdania finansowe, miałaby wpływ na wynik finansowy (zarówno skonsolidowany jak i jednostkowy) wykazany w ww. sprawozdaniach. Czwarta grupa naruszeń związana jest z brakiem wyodrębnienia wartości nabytych licencji w ramach rozliczenia transakcji nabyć jednostek zależnych i współkontrolowanych, w rocznych sprawozdaniach skonsolidowanych za lata 2008 – 2009 i skonsolidowanych sprawozdaniach półrocznych za lata 2009 – 2010. Niewyodrębnienie w ww. sprawozdaniach finansowych wartości nabytych licencji w ramach rozliczenia transakcji nabyć jednostek zależnych i współkontrolowanych powodowało obniżenie walorów informacyjnych powyższych sprawozdań finansowych w zakresie prezentowanej przez spółkę wartości firmy z konsolidacji. Piątą grupą naruszeń było niezakwalifikowanie przez spółkę w sprawozdaniach półrocznych (jednostkowym i skonsolidowanym) za półrocze 2011 r. kredytu długoterminowego jako krótkoterminowego, w związku z niewypełnieniem jednego z warunków umownych. Szósta grupa naruszeń związana była z prezentowaniem przez spółkę w jednostkowym sprawozdaniu za 2012 r. i jednostkowym sprawozdaniu za półrocze 2013 r. pożyczek udzielonych spółkom zależnym jako aktywów krótkoterminowych zamiast długoterminowych. Piąta i szósta grupa naruszeń powodowała obniżenie walorów informacyjnych ww. sprawozdań finansowych w odniesieniu do pozycji bilansowych dotyczących aktywów finansowych długo i krótkoterminowych spółki. Siódma grupa naruszeń związana była z opóźnieniem przekazania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości sprawozdań okresowych: raporty półroczne za 2014 r. (jednostkowy i skonsolidowany) spółka przekazała z sześciodniowym opóźnieniem, zaś raporty roczne za 2014 r. (jednostkowy i skonsolidowany) z sześćdziesięciodwudniowym opóźnieniem. Ósma grupa naruszeń związana była z niewzięciem pod uwagę wszystkich obiektywnych dowodów utraty wartości przy ocenie ich występowania oraz odpowiednio niedokonaniem odpisu aktualizującego wartość niespłaconej pożyczki udzielonej przez spółkę podmiotowi zagranicznemu w sprawozdaniach okresowych za rok 2014 oraz I półrocze 2015 r. (skonsolidowanych i jednostkowych). Naruszenia te miały wpływ na ocenę prawidłowości pozycji bilansowej dotyczącej przedmiotowej pożyczki spółki i grupy kapitałowej. Dziewiąta grupa naruszeń dotyczyła nieujęcia w bilansach skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2015 r. oraz za I półrocze 2015 r. umownych odsetek karnych przeterminowanego kredytu zaciągniętego przez jednostkę zależną i miała wpływ na zaburzenie pozycji bilansowych dotyczących skonsolidowanych zobowiązań. Dziesiąta grupa naruszeń dotyczyła nierzetelnego zaprezentowania w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2015 r. (skonsolidowanym i jednostkowym) ujawnień odnoszących się do występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogły nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności spółki i grupy kapitałowej do kontynuowania działalności oraz nierzetelnego zaprezentowania ujawnień odnoszących się do oceny dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Naruszenia te wpływały na ograniczenie zdolności oceny przyszłej sytuacji finansowej i gospodarczej spółki oraz na właściwą ocenę odnośnie możliwości kontynuowania działalności spółki w przyszłości. Jedenastą grupę naruszeń stanowiło sporządzenie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych), począwszy od sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r. w sposób, w którym poziom wątpliwości odnośnie wiarygodności pozycji sprawozdań finansowych był na tyle istotny, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę całego sprawozdania i powodował, iż badający je biegły rewident nie był w stanie wydać opinii z badania lub raportu z przeglądu tych sprawozdań. Sposób sporządzenia ww. sprawozdań finansowych uniemożliwiał inwestorom rzetelną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej grupy kapitałowej spółki. Podkreślenia wymaga, że przez tak długi czas inwestorzy nie mają rzetelnej informacji o sytuacji finansowej spółki i jej grupy kapitałowej.

Zdaniem KNF naruszenia dokonane przez Petrolinvest SA w związku z publikacją ww. sprawozdań finansowych były istotne z punktu widzenia odbiorców tych sprawozdań finansowych i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych spółki.

Ponadto biorąc pod uwagę zarówno ilość dokonanych naruszeń, jak i ich wagę, zwłaszcza naruszeń wskazanych powyżej w jedenastej grupie, wskazać należy, iż począwszy od czerwca 2013 r. uczestnicy rynku kapitałowego, przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje spółki, bazują na informacjach, których poziom wątpliwości odnośnie wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdań był na tyle istotny i szeroki, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę tych sprawozdań przez biegłego rewidenta. Stanowi to istotną sprzeczność z podstawową zasadą transparentności spółek publicznych. Inwestorzy angażujący środki pieniężne w akcje spółek publicznych powinni mieć możliwość podejmowania decyzji inwestorskich w oparciu o kompletne i rzetelne informacje, pozwalające na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki. Dlatego też, dla wzmocnienia wiarygodności publikowanych sprawozdań półrocznych i rocznych, podlegają one badaniu lub przeglądowi niezależnego i zewnętrznego podmiotu, którym jest biegły rewident. Badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta uwiarygadnia informacje w nich zawarte. W przypadku, gdy sporządzone sprawozdanie finansowe nie są na tyle wiarygodne, by profesjonalny podmiot wydał pozytywną opinię z badania lub raport z przeglądu, nawet wskazując w zastrzeżeniach na istotne odstępstwa od przyjętych zasad rachunkowości, odbiorcy sprawozdań finansowych pozbawieni są możliwości dokonania rzetelnej i kompletnej oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki. Dotychczasowe zachowanie spółki nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości. W związku z powyższym Komisja nałożyła na spółkę łącznie sankcje administracyjne w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz kary pieniężnej. Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez KNF sytuacji finansowej podmiotu.

4. Komisja zapoznała się z zawiadomieniem od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w sprawie zamiaru podjęcia działalności transgranicznej na terytorium Czech.

5. KNF zapoznała się z zawiadomieniem od Banku Ochrony Środowiska SA w sprawie zamiaru podjęcia działalności transgranicznej na terytorium Niemiec.

6. Komisja jednogłośnie nakazała GO FUND Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu, reprezentowanemu przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zmianę statutu w zakresie zasad wykupywania certyfikatów inwestycyjnych związanych z subfunduszem subGO Fund Wierzytelności (dawniej subGO Fund Private 2 i subGO Fund Energia Private) poprzez przywrócenie w odniesieniu do wykupu certyfikatów inwestycyjnych tego subfunduszu zasad określonych w statucie GO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 25 kwietnia 2008 r., zatwierdzonym decyzją KNF z dnia 3 czerwca 2008 r. oraz w zakresie przesłanki likwidacji tego subfunduszu, o której mowa w art. 64 ust. 2 pkt 2 lit. e) statutu GO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego poprzez jej wykreślenie, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

7. KNF jednogłośnie zezwoliła spółce Midas SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 9 sierpnia 2016 r.

8. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA.

9. KNF jednogłośnie nałożyła na 14 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 9 biur i 500 złotych na 5 biur za naruszenie obowiązków określonych w ustawie ousługach płatniczych, polegające na:

• nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo
• niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

10. Komisja zapoznała się z informacją na temat:

• stanu sektora ubezpieczeń po I kwartale 2016 r.

11. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 21 lipca 2016 r.
• 9 sierpnia 2016 r.
• 30 sierpnia 2016 r.
• 13 września 2016 r.
• 27 września 2016 r.
• 11 października 2016 r.

____________________________________
1 Pan J.Bartkiewicz nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 7 komunikatu.
2 Decyzja KNF w zakresie bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym stanie się ostateczna w przypadku: 1) jeśli spółka nie złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; jeśli spółka nie podejmie decyzji KNF, doręczenie zostanie uznane za dokonane z upływem ostatniego dnia terminu przechowywania pisma przez operatora pocztowego (14 dni od daty pierwszego awizo); 2) jeśli spółka złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF – w dniu doręczenia drugoinstancyjnej decyzji KNF w przypadku utrzymania przez KNF w mocy decyzji pierwszoinstancyjnej w części dotyczącej bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu.