Komunikat z 313. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 lipca 2016 r.

data aktualizacji 05 lipca 2016

1. W trzysta trzynastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Jacek Bartkiewicz – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1.


2.    KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Michała Herbicha na Członka Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
•    Pani Danuty Wilanowicz na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Skaryszewie,
•    Pana Wojciecha Żylisa na Prezesa Zarządu Braniewsko–Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Pani Agnieszki Gontarek i powierzeniu jej funkcji Prezesa Zarządu.

4.    KNF podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Skarbiec na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Skarbiec przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Skarbiec, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Skarbiec. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF w terminie do dnia 19 lipca 2016 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Skarbiec, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

5.    KNF jednogłośnie nałożyła na Bank Polska Kasa Opieki SA karę pieniężną w wysokości 125 tysięcy złotych za istotne naruszenie art. 69 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów bez wymaganego zezwolenia, w okresie od stycznia 2012 r. do kwietnia 2012 r.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę Hawe SA karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka ta dopuściła się naruszenia:

•    art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o udzielonym w dniu 30 października 2012 r. przez jej spółkę zależną poręczeniu osobom związanym ze spółką Hawe SA,

•    art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”) w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji bieżącej o ustanowieniu w dniu 16 stycznia 2013 r. przez jej spółkę zależną  zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

Ukaranie spółki Hawe SA nastąpiło w związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie polegającym na nieprzekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o poręczeniu udzielonym osobom związanym ze spółką do wysokości 15 mln zł oraz naruszenia 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia polegającym na nieprzekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji bieżącej o ustanowieniu przez jej spółkę zależną zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (stanowiących w dacie ustanowienia zastawu 38 % kapitałów własnych spółki).

W dniu 30 października 2012 r. spółka zależna udzieliła poręczenia do łącznej wysokości 15 mln zł za zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów osobom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze spółką i spółką zależną: członkowi zarządu Hawe, członkom rady nadzorczej spółki i spółki zależnej, oraz znaczącemu akcjonariuszowi Hawe.

Ponadto, na podstawie postanowienia z dnia 15 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 16 stycznia 2013 r. wpisał zastaw rejestrowy na rzecz banku (zastawnik) do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 157 967 878, 78 zł. Ww. zastaw rejestrowy ustanowiony był przez spółkę zależną (zastawca), dłużnikami były osoby, którym w dniu 30 października 2012 r. udzielono poręczenia, zaś przedmiot zastawu stanowił „jednorurowy rurociąg 40 mm (sieć szkieletowa) przeznaczony do budowy linii optotelekomunikacyjnej na odcinku Sochaczew – Kraków”.

Informacja o udzielonym poręczeniu w wysokości 15 mln zł była informacją poufną, istotną z punku widzenia uczestników rynku kapitałowego, gdyż poręczenie zostało udzielone osobom powiązanym kapitałowo lub osobowo zarówno ze spółką, jak i spółką zależną udzielającą tego poręczenia. Informacja dotycząca ustanowienia zastawu rejestrowego na majątku spółki zależnej na aktywach znacznej wartości stanowi informację enumeratywnie wymienioną w Rozporządzeniu, która to informacja powinna zostać niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości. Ponadto wspomniany powyżej zastaw rejestrowy zabezpieczał zobowiązania osób powiązanych osobowo i kapitałowo ze spółką oraz spółką zależną.

Nieprzekazanie powyższych informacji przez spółkę powodowało, iż uczestnicy rynku kapitałowego pozbawieni byli (do dnia publikacji sprawozdań finansowych za 2012 r. w dniu 21 marca 2013 r.) istotnych informacji dotyczących spółki publicznej, które mogły mieć wpływ na podejmowanie decyzji inwestorskich dotyczących akcji spółki. Ponadto KNF wskazuje, iż spółka dysponowała wszystkimi informacjami umożliwiającymi jej prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych.

7.    KNF jednogłośnie nałożyła na Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA kary pieniężne w łącznej wysokości 40 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że strona naruszyła:

•    art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej – w związku z transakcją nabycia akcji Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA (d. Zakłady Chemiczne „Police” SA), dalej spółka, z 6 lutego 2013 r., gdyż nie dokonała zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów spółki w terminie przewidzianym ustawą oraz w zawiadomieniu wskazała niepoprawne informacje o aktualnie posiadanych akcjach i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
•    art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej – w związku z transakcjami nabycia akcji spółki z 23 kwietnia 2013 r., gdyż nie dokonała zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów spółki w terminie przewidzianym ustawą oraz w zawiadomieniu wskazała niepoprawne informacje o aktualnie posiadanych akcjach i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
•    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej – w związku z transakcją nabycia akcji spółki z 10 czerwca 2013 r., gdyż nie dokonała zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów spółki publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Komisja stwierdziła, że doszło do trzykrotnego naruszenia prawa. Działania strony – jako akcjonariusza spółki – wypełniły przesłanki określone w art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z dwukrotnym naruszeniem art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie oraz jednokrotnym naruszeniem art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie. Pierwsze naruszenie polegało na niedokonaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów spółki w terminie przewidzianym ustawą o ofercie w związku z transakcją nabycia akcji spółki z 6 lutego 2013 r. Drugie naruszenie zaś na niedokonaniu zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w związku z transakcjami nabycia akcji spółki z 23 kwietnia 2013 r. W tych dwóch przypadkach strona dopuściła się 4-dniowego opóźnienia w stosunku do Komisji i 5-dniowego opóźnienia w stosunku do spółki. W obu przypadkach również naruszyła warunki określone w art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie (w ww. brzmieniach tej ustawy), gdyż wskazała niepoprawne informacje o aktualnie posiadanych akcjach i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Trzecie naruszenie zaś polegało na niedokonaniu zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów spółki publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Komisja wskazuje, iż art. 69 ustawy o ofercie nakłada na akcjonariuszy spółek publicznych obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Komisji oraz spółki, której akcje są przedmiotem transakcji, o zajściu każdego zdarzenia, w wyniku którego doszło do istotnej zmiany w rozkładzie ogólnej liczby głosów, przy czym określony w ustawie o ofercie próg istotności wynosi 5% ogólnej liczby głosów. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zdarzeń powodujących zmianę w rozkładzie sił w akcjonariacie, niezależnie od jej przyczyny. Ustawodawca określił, że zobowiązany winien przekazać taką informację niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia transakcji (w przypadku transakcji giełdowych) i 4 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o zmianie udziału lub od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o tej zmianie (w przypadku innych zdarzeń niż transakcje nabycia akcji na rynku regulowanym). Niezwłoczność oraz krótkie terminy maksymalne do przekazania takiego zawiadomienia do określonych podmiotów realizować mają cel regulacji art. 69 ustawy o ofercie, tj. zapewnienie jak najwyższego poziomu przejrzystości w zakresie informacji dotyczących struktury akcjonariatu w spółce. Zmiany rozkładu ogólnej liczby głosów w spółce mogą stanowić sygnał dla rynku wpływający na kształtowanie się poziomu kursów akcji danej spółki.

Ponieważ każda ze wskazanych transakcji nabycia akcji miała miejsce na rynku regulowanym wiązał się z nimi obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Komisji i spółki, maksymalnie – w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Terminy określone w art. 69 ustawy o ofercie są terminami prawa materialnego, gdyż nie są związane z żadnym postępowaniem administracyjnym i nie prowadzą do wywołania skutków takiego postępowania, a jedynie naruszenie ich może skutkować uruchomieniem przez Komisję postępowania administracyjnego prowadzącego do nałożenia sankcji administracyjnej na podmiot naruszający prawo. Konsekwencją powyższego jest to, że do art. 69 ustawy o ofercie nie ma zastosowania regulacja procesowa jaką jest kodeks postępowania administracyjnego, w tym art. 57 § 5 k.p.a. Kolejnym skutkiem jest to, że zawiadomienie musi wpłynąć do Komisji lub spółki w terminie wynikającym z art. 69 ustawy o ofercie. Zatem nadanie zawiadomienia u operatora pocztowego w terminie i wpływ zawiadomienia po upływie tego terminu – nie będzie wypełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy o ofercie.

Istotnym jest, że dwukrotne opóźnienie przez stronę przekazania do spółki informacji o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce oraz jednokrotne nieprzekazanie takiej informacji, spowodowało to, że spółka nie mogła niezwłocznie opublikować w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie (zarówno w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, jak i uprzednio – ustawy nowelizującej) informacji przekazywanych jej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. To z kolei skutkowało tym, że uczestnicy rynku nie posiadali w czasie opóźnienia rzetelnej informacji dotyczącej struktury akcjonariatu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA. Przyczyniło się to do zachwiania jednej z fundamentalnych zasad, na której oparty jest publiczny obrót papierami wartościowymi, tj. zasady przejrzystości, o czym powyżej.

Zdaniem Komisji wykonanie obowiązku w trybie art. 69 ustawy o ofercie polega na tym, że zawiadomienie do Komisji i spółki powinno zostać skutecznie dostarczone i powinno być kompletne (zawierać wszystkie informacje wynikające z art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie). W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest przedłożenie innego niż oryginalne, papierowe zawiadomienie, jednakże należy zwrócić uwagę, że skan zawiadomienia lub e-mail powinny zawierać wszystkie wymagane prawem dane, a tylko w przypadku oryginalnego – możliwym jest potwierdzenie autentyczności zawiadomienia. Poza tym, w ocenie Komisji, to po stronie zawiadamiającego jest wykonanie obowiązku tak, by móc potwierdzić jego wykonanie. Przekazywanie zaś zawiadomienia alternatywnymi ścieżkami strona powinna móc wykazać. Nie jest wystarczającym powołanie się na dotychczasową praktykę stosowaną przez stronę.

Komisja zwraca również uwagę na wyjaśniane już przez Urząd Komisji znaczenie wyrażenia „aktualnie posiadanych akcji i ich procentowanym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów” (art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie). W opinii Komisji informacja ta powinna odnosić się do stanu z dnia osiągnięcia lub przekroczenia progu (dnia powstania obowiązku). Nie ma znaczenia w tym przypadku stan posiadania na dzień samego zawiadomienia Komisji oraz spółki. Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie Komisję oraz spółkę należy zawiadomić niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych albo 6 dni sesyjnych. Wzmacnia to tezę, iż zachowanie niezwłoczności w przekazaniu zawiadomienia ma ogromne znaczenie, bowiem pozwala rynkowi na zapoznanie się z najbardziej aktualną informacją (najbliższą dacie zmiany). W tym zakresie Komisja odsyła do opublikowanego na stronie internetowej Komisji (www.knf.gov.pl) w dniu 17 marca 2014 r. stanowiska nadzorczego (pismo sygn. DNO/WPR/4750/9/1/2014/AS), w którym wyrażona została ocena co do interpretacji art. 69 ustawy o ofercie, w tym ww. wyrażenia.

Komisja wskazuje, że traktowanie „aktualności” danych jako danych aktualnych na dzień sporządzania zawiadomienia, a więc uwzględniającego kolejne transakcje w okresie między transakcją powodującą zmianę progu i generującą obowiązek informacyjny, a datą zawiadomienia – jest sprzeczne z wykładnią art. 69 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie. Nie można bowiem ustalać rzeczywistego znaczenia normy prawnej zawartej w przepisie art. 69 ust. 4 pkt 3 w oderwaniu od rzeczywistego celu normy prawnej wyrażonej w art. 69 ust. 1. Art. 69 ust. 1 nakazuje w pierwszej kolejności niezwłoczne przekazanie zawiadomienia o zmianie progu, co w konsekwencji warunkuje rozumienie pojęcia „aktualnie posiadanych akcji (…)”, realizując w ten sposób cel regulacji, tj. zapewnienie jak najwyższego poziomu przejrzystości w zakresie informacji dotyczących struktury akcjonariatu w spółce przekładającego się na ochronę równego dostępu do informacji. Do takich samych wniosków dochodzi się dokonując prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, dalej dyrektywa o przejrzystości I, w art. 12 ust. 1 lit. a wskazuje, iż zawiadomienie zawiera m.in. informacje na temat „wynikłej sytuacji związanej z prawami głosu”. Oznacza to, że treść zawiadomienia – mając zrealizować ww. cel regulacji o znacznych pakietach akcji – zawiera informacje o sile głosów w ich ogólnej liczbie w spółce (procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie). Racjonalność ustawodawcy krajowego przejawia się więc w tym, że transponując przepisy dyrektywy o przejrzystości I na grunt prawa krajowego przeniósł cel wskazanej regulacji unijnej. W związku z tym określił, że wynikłą sytuacją związaną z prawami głosu jest ich aktualna (czyli będąca wynikiem zmiany określonego progu), relacja do liczby wszystkich głosów w spółce, ponieważ to ten stosunek wyraża siłę głosów posiadanych przez akcjonariusza po zmianie i tylko taka informacja ma znaczenie dla inwestorów.

8.    Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA karę pieniężną w wysokości 80 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka ta nienależycie wykonała obowiązek niezwłocznego przekazania informacji, w zakresie określonym w art. 69 ustawy o ofercie, nie przekazując wymaganej informacji w ustawowym terminie równocześnie do publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje wskazanej spółki, w związku z zawiadomieniem o zmianie stanu posiadania akcji spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA z siedzibą w Warszawie, w związku z transakcją nabycia akcji spółki z 6 lutego 2013 r.

Komisja stwierdziła, że spółka była zobowiązana wykonać ciążący na niej obowiązek niezwłocznego przekazania do publicznej wiadomości informacji, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na której notowane są akcje spółki, w zakresie określonym w art. 69 ustawy o ofercie – w odniesieniu do osiągnięcia przez OFE PZU ponad 5 % ogólnej liczby głosów w spółce. Spółka nienależycie wykonała obowiązek informacyjny z określony w art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie, ponieważ nie przekazała w ustawowym terminie (tj. niezwłocznie) przedmiotowej informacji. Spółka na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie opublikowała raport bieżący nr 6/2013 w dniu 14 marca 2013 r., a zawiadomienie wpłynęło do niej 19 lutego 2013 r. Tym samym nie dochowała niezwłoczności w wykonaniu obowiązku informacyjnego, dopuszczając się 23-dniowej zwłoki.

Mimo że obowiązek informacyjny wynikający z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie ma charakter wtórny wobec obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie – ma on decydujące znaczenie dla zachowania przejrzystości informacyjnej rynku kapitałowego. Informacja o strukturze akcjonariatu jest bowiem przekazywana za pośrednictwem spółki publicznej. Spółka publiczna zobowiązana jest do przekazania otrzymanych informacji niezwłocznie – czyli bez nieuzasadnionej zwłoki, co ma umożliwić inwestorom lub dotychczasowym akcjonariuszom uwzględnienie uzyskanych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Stan posiadania akcji spółki publicznej przez poszczególnych większościowych akcjonariuszy i idący za tym rozkład sił głosów w ogólnej liczbie głosów (a w konsekwencji na walnym zgromadzeniu) ma bowiem dla inwestorów cenotwórcze znaczenie. Komisja zwraca również uwagę, że spółka publiczna jest tylko przekaźnikiem informacji zamieszczonej w zawiadomieniu z art. 69 ustawy o ofercie. Nie zachodzi zatem potrzeba ingerencji przez nią w treść zawiadomienia, jej weryfikacji lub potwierdzenia, co ułatwia spółce niezwłoczne wykonanie obowiązku informacyjnego z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dodatkowo Komisja wskazuje, że zasadniczo podmiot zawiadamiający spółkę publiczną w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania jej akcji ma obowiązek dokonać tego niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, lub 6 dni sesyjnych – w przypadku transakcji zawartej na rynku regulowanym. Ustawodawca zatem przewidział pewien kilkudniowy maksymalny okres na dokonanie takiego zawiadomienia. Czas ten, w przypadku gdyby spółce publicznej przyznany został również dłuższy niż „niezwłocznie” kilkudniowy termin do publikacji informacji z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie, wydłużyłby się znacząco, a inwestorzy dowiadywaliby się o układzie sił w akcjonariacie spółki z opóźnieniem (nie na bieżąco). Tak przedłużony okres ujawniania informacji mógłby skutkować ich dezaktualizacją (z uwagi na kolejne transakcje na akcjach spółki i wpływające do spółki zawiadomienia o nich), a w konsekwencji utratą przez nie użyteczności.

Komisja podkreśla, że do podstawowych obowiązków spółek publicznych i emitentów należy przekazywanie do publicznej wiadomości informacji zgodnie z wymogami ustaw regulujących obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym. Terminowa i należyta publikacja takich informacji pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym. W ocenie Komisji pozwala to inwestorom na podjęcie możliwie najbardziej optymalnej decyzji inwestycyjnej.

9.    KNF jednogłośnie nałożyła na 9 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 7 biur, 500 złotych na 1 biuro i 300 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

10.    Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 5 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 4 biura i 1800 złotych na 1 biuro, Komisja jednogłośnie obniżyła wysokość kar z 900 złotych do 500 złotych dla 3 biur, a w przypadku 2 pozostałych biur uchyliła decyzje o karach.

11.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji):

•    DTP SA – z dniem 19 lipca 2016 r.,
•    Epigon SA – z dniem 26 lipca 2016 r.,
•    Medica Pro Familia SA – z dniem 26 lipca 2016 r.

12.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    19 lipca 2016 r.
•    9 sierpnia 2016 r.
•    30 sierpnia 2016 r.
•    13 września 2016 r.
•    27 września 2016 r.
•    11 października 2016 r. 

____________________________________
1 Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 2a komunikatu.