Komunikat z 300. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 kwietnia 2016 r.

data aktualizacji 05 kwietnia 2016


1.    W trzechsetnym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Jacek Bartkiewicz – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Radosław Domagalski – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    W związku z wpłynięciem – w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 22 marca 2016 r. – zgłoszeń od dwóch banków (jednego banku komercyjnego i jednego banku spółdzielczego) zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Knurowie (Powszechnej SKOK), KNF jednogłośnie wyznaczyła dodatkowy termin do dnia 20 kwietnia 2016 r. włącznie na osiągnięcie przez któryś z tych dwóch banków porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 20g ustawy o BFG oraz na wyrażenie zgody na przejęcie Powszechnej SKOK w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok. 

3.    KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Richarda Paret na stanowisko Członka Zarządu Credit Agricole Bank Polska SA,
•    Pana Adama Szczepaniaka na stanowisko Członka Zarządu Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (Polska) SA.

4.    Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

•    Pana Rafała Majchura na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Mysłowice

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania spółdzielczą kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację spółdzielczej kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesa na kasę, w tym ocenę jego zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

5.    KNF jednogłośnie nałożyła na 11 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 10 biur i 300 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w III lub IV kwartale 2014 r., w 2014 r. lub w I kwartale 2015 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 1 spółka z o.o. oraz 10 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

6.    Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 3 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na każde z 3 biur, Komisja jednogłośnie obniżyła kary do wysokości odpowiednio 800 złotych, 700 złotych i 500 złotych.

7.    KNF zapoznała się z informacjami na temat:

•    programów reasekuracji katastroficznej zakładów ubezpieczeń na 2016 r.,
•    działalności funduszy emerytalnych w IV kwartale 2015 r.

8.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    7 kwietnia 2016 r.
•    19 kwietnia 2016 r.
•    10 maja 2016 r.
•    24 maja 2016 r.
•    7 czerwca 2016 r.
•    21 czerwca 2016 r.
•    5 lipca 2016 r.