Komunikat z 289. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 stycznia 2016 r.

data aktualizacji 05 stycznia 2016

1. W dwieście osiemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,1
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF zaakceptowała założenia Rekomendacji D-SKOK dotyczącej:

• zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.

    W ocenie KNF wydanie rekomendacji przyczyni się do podniesienia jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa IT w spółdzielczych kasach. Potrzeba wydania rekomendacji wynika z postępu technologii IT oraz ciągłego wzrostu zależności instytucji finansowych od rozwiązań teleinformatycznych, przy jednoczesnym wzroście skali i stopnia zaawansowania obserwowanych zagrożeń.

    Rekomendacje i wytyczne w obszarze IT zostały już przez KNF wydane dla banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego i firm inwestycyjnych. Objęcie adekwatnymi uregulowaniami spółdzielczych kas pozwoli utrzymać spójność wymagań nadzorczych ukierunkowanych na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

    Mniejsze kasy, rozumiane analogicznie jak w Rekomendacji A-SKOK, tj. spełniające jednocześnie dwa kryteria – suma bilansowa poniżej 50 milionów złotych oraz liczba członków poniżej 10 tysięcy – będą wyłączone ze stosowania niektórych postanowień rekomendacji. W rekomendacji zostanie zastosowana zasada proporcjonalności.

    Projekt rekomendacji zostanie przekazany do publicznych konsultacji w II kwartale 2016 r. Wstępnie KNF planuje ustalenie terminu wdrożenia rekomendacji przez SKOK analogicznie jak w przypadku Rekomendacji D dla banków oraz wytycznych dla podmiotów rynku ubezpieczeniowego i kapitałowego, tj. nie później niż dwa lata od wydania rekomendacji.

3. Komisja podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

     Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego przez bank.

     W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 18 stycznia 2016 r. włącznie.

     Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na 21 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 15 biur, 500 złotych na 4 biura, 400 złotych na 1 biuro i 200 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

• nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II, III lub IV kwartale 2014 r. lub I kwartale 2015 r. albo
• niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

    Ukarane biura usług płatniczych to 2 spółki z o.o. oraz 19 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

    KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

5. Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 3 biura usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na każde z 3 biur, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy pierwszoinstancyjne decyzje w przypadku 2 biur, a w przypadku 1 biura obniżyła wysokość kary z 900 złotych do 500 złotych, ze względu na indywidualne okoliczności sprawy.

6. KNF zapoznała się z informacją na temat:

• działań edukacyjnych w ramach Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

7. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 19 stycznia 2016 r.
• 9 lutego 2016 r.
• 23 lutego 2016 r.
• 8 marca 2016 r.
• 22 marca 2016 r.
• 5 kwietnia 2016 r.

 

_________________
1 Pan A.Jakubiak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w 2, 4, 5, 6 komunikatu.