Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Topmedical SA, B3System SA, Hawe SA, Interbud-Lublin SA oraz Budopol-Wrocław SA

data aktualizacji 04 października 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki: 

  • TOPMEDICAL SA w upadłości z siedzibą w Warszawie, od dnia 4 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 r włącznie, 
  • B3SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 4 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 r. włącznie, 
  • HAWE SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 4 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 r. włącznie, 

w związku z nieopublikowaniem w terminie raportu  półrocznego za 2016 r.; 

  • INTERBUD-LUBLIN SA z siedzibą w Lublinie, od dnia 4 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 r. włącznie, 

w związku z przekazaniem raportu półrocznego za 2016 r. niespełniającego wymogów prawem przewidzianych;    

  • BUDOPOL-WROCŁAW SA z siedzibą we Wrocławiu, od dnia 3 października 2016 r. do dnia 3 listopada 2016 r. włącznie, 

z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2015 r.

Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103  Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.