Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Mediatel SA, Petrolinvest SA i Hawe SA

data aktualizacji 22 marca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek:

 

  • Mediatel SA – od dnia 22 marca 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r. włącznie, 
  • Petrolinvest SA – od dnia 22 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r. włącznie, 
  • Hawe SA – od dnia 22 marca 2016 r. do dnia 22 kwietnia 2016 r. włącznie

 

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za ostatni kwartał 2015 r. w terminie określonym przepisami prawa oraz raportów rocznych za 2015 r. w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego. 

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031  Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. 

Zgodnie z § 102. ust. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Emitent zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem że przekaże raport roczny i odpowiednio skonsolidowany raport roczny jednocześnie, w dniu przez siebie określonym w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. 

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym. 

_________________
1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.