Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt.

data aktualizacji 05 maja 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

  • ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) od dnia 4 maja 2016 r.

z powodu zawieszenia obrotu instrumentami Spółki na rynku węgierskim - Budapest Stock Exchange (XBUD), o czym KNF została poinformowana przez węgierski organ nadzoru - The Central Bank of Hungary (MNB).

Zgodnie z art. 20 ust. 4c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi KNF, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego, występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów organizujących alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu.