Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Drewex oraz B3System

data aktualizacji 01 czerwca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek:

  • Drewex SA – od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 6 czerwca 2016 r. włącznie, 
  • B3System SA – od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 14 czerwca 2016 r. włącznie

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych
o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

 ___________________
1Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.