Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Budopol-Wrocław SA

data aktualizacji 07 listopada 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

 • Budopol-Wrocław SA w upadłości układowej – od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 7 grudnia 2016 r. włącznie,

  z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za pierwsze półrocze br. w terminie określonym przepisami prawa.

  Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
  w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103  Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza obrotowego, którego dotyczy.

  Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych
  o spółkach notowanych na rynku regulowanym.