Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKO Strategii Obligacyjnych – fiz

data aktualizacji 22 marca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: 

  • PKO Strategii Obligacyjnych– fundusz inwestycyjny zamknięty, w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii E, F, G i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii E, F, G i H (oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).