Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego mBank Hipoteczny SA

data aktualizacji 26 sierpnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:
  • mBank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym hipotecznych listów zastawnych mBank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie emitowanych w ramach programu emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej do 15.000.000.000 zł (firmą inwestycyjną jest mBank SA).