Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Alior Banku

data aktualizacji 12 kwietnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: 
 
  • Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji na okaziciela, emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 800.000.000 PLN (oferującym jest Biuro Maklerskie Alior Banku SA).