Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB

data aktualizacji 19 lipca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 19 lipca 2016 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Spółdzielczy System Ochrony SGB z siedzibą w Poznaniu

Zarządzającym jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.