Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w przedsiębiorstwie HAES Dominik Kiedrowski

data aktualizacji 19 października 2016


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 18 października 2016 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

  • przedsiębiorcę Dominika Kiedrowskiego, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą HAES Dominik Kiedrowski z siedzibą w Tczewie.

Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.