Komunikat w sprawie spotkania Kierownictwa Urzędu KNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń

data aktualizacji 23 grudnia 2016

21 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, którzy przeprowadzali badanie sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń sporządzonych za rok 2015 oraz przedstawiciele KRBR.

W trakcie spotkania przedstawiciele UKNF zaprezentowali informacje w następującym zakresie:

1.    Najważniejsze ryzyka zidentyfikowane w procesie BION zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za rok 2015,
2.    Problemy identyfikowane w toku prowadzenia czynności kontrolnych w zakładach ubezpieczeń,
3.    Rekomendacje KNF wydane w 2016 roku:

•    Rekomendacje dot. systemu zarządzania produktem,
•    Rekomendacje dot. badania adekwatności produktu,
•    Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

4.    Wypłacalność II - rok od wejścia w życie.

Uczestnicy spotkania wspólnie stwierdzili, że najważniejszym wydarzeniem 2016 r. dla polskiego, jak i europejskiego rynku ubezpieczeniowego było wejście w życie systemu Wypłacalność II, który wprowadził nowe wymogi dotyczące prowadzenia działalności zakładów ubezpieczeń, w tym w zakresie wyznaczania wymogów kapitałowych. Rok 2016 będzie pierwszym rokiem, w przypadku którego dane raportowane przez zakłady ubezpieczeń w ramach nowego systemu będą poddane niezależnemu audytowi. Powyższe, w opinii przedstawicieli UKNF powoduje, że rola biegłych rewidentów jako strażników prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości ubezpieczeniowej będzie dodatkowo wzmocniona.

Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie dotyczące adekwatności składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz ryzyk wynikających z oferowania produktów z UFK.

W opinii uczestników spotkania możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania sektora ubezpieczeniowego jest bardzo cenna i powinna być kontynuowana w przyszłości.