Komunikat w sprawie spotkania Kierownictwa Urzędu KNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

data aktualizacji 23 grudnia 2016

22 grudnia 2016 r. odbyło się coroczne spotkanie Kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe skok. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, którzy przeprowadzali badanie sprawozdań finansowych skok sporządzonych za rok 2015 oraz przedstawiciele KRBR.

W trakcie spotkania przedstawiciele UKNF zaprezentowali informacje w następującym zakresie:
1.    Ogólna sytuacja sektora skok.
2.    Główne obszary ryzyka – jakość aktywów:

a. Wycena i ujęcie posiadanych przez skok akcji i udziałów, w tym poprawność przeprowadzania testów na utratę wartości,
b. Wartość należności, w tym:

•    zgodność z przepisami prawa ustalania wielkości tworzonych odpisów aktualizujących,
•    poprawność klasyfikacji należności zgodnie z grupami ryzyka wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów,
•    poprawność stosowania pomniejszeń podstawy odpisów aktualizujących z tytułu posiadanych zabezpieczeń.

Następnie przeprowadzono dyskusję z biegłymi rewidentami na temat problemów i obszarów ryzyka identyfikowanych w ramach realizowanych przez firmy audytorskie badań sprawozdań finansowych skok.
W opinii uczestników spotkania możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania sektora skok jest bardzo potrzebna i powinna być kontynuowana w przyszłości.