Komunikat w sprawie spotkania Kierownictwa Urzędu KNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe banków komercyjnych

data aktualizacji 07 grudnia 2016

30 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie Kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe banków komercyjnych. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, którzy przeprowadzali badanie sprawozdań finansowych banków komercyjnych sporządzonych za rok 2015 oraz przedstawiciele KRBR.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego p. Marek Chrzanowski zapewnił, że dialog KNF z biegłymi rewidentami będzie kontynuowany. Jednocześnie podkreślił, że wymiana poglądów jest niezmiernie istotna i ważne dla obu stron, które powinna łączyć dbałość o jak najwyższe standardy w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Przedstawiciele UKNF zaprezentowali informacje w następującym zakresie:
•    Bancassurance (rozliczanie prowizji, modele rozliczania prowizji, powiązania produktów kredytowych z ubezpieczeniowymi).
•    Szacowanie odpisów metodą portfelową/IBNR (PD, RR, LGD).
•    Jakość współpracy biegłych z nadzorem w świetle obowiązków wynikających
z Prawa bankowego.
•    Zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie analizy sprawozdań finansowych oraz dokonanej ocenie nadzorczej, analizach zza biurka i procesach inspekcyjnych prowadzonych na miejscu w bankach.
•    Obszar sprawozdawczo-rachunkowy, w tym przyszłe wyzwania.
•    Zagadnienia o charakterze systemowym.

W kolejnej części spotkania przeprowadzono dyskusję z biegłymi rewidentami
na temat problemów i obszarów ryzyka identyfikowanych w ramach realizowanych procesów przez firmy audytorskie podczas badania sprawozdań finansowych banków komercyjnych.

Uczestnicy spotkania wyrazili wolę dalszej współpracy i kontynuacji podejmowania wspólnych przedsięwzięć, promujących wysokiej jakości sprawozdawczość finansową.