Komunikat w sprawie nałożenia kary administracyjnej na Michała Jakubowskiego

data aktualizacji 23 sierpnia 2016

W związku z otrzymaniem potwierdzenia doręczenia decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o decyzji z dnia 9 sierpnia 2016 r., w sprawie utrzymania w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 września 2010 r., zawieszającej uprawnienia Michała Jakubowskiego do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 1 roku w związku z naruszeniem art. 156 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie, w związku z wykonywaniem zawodu maklera w okresie zatrudnienia w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie zawieszenia uprawnień Michała Jakubowskiego do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 1 roku w związku z ujawnieniem informacji poufnej spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o obrocie.

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”, „organ nadzoru”) wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

Ukaranie Michała Jakubowskiego nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż ujawnił on informację poufną o przewidywanym wyniku finansowym spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „PGNiG SA”) za II kwartał 2008 r.

W toku niniejszego postępowania ustalono, że w dniu 6 sierpnia 2008 r. o godz. 11.04 Michał Jakubowski skontaktował się z pracownikiem BRE Wealth Management SA (dalej: „BRE WM SA”). W przedmiotowej rozmowie Michał Jakubowski poinformował swojego rozmówcę, że analityk z Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA (dalej: „DI BRE SA”) skontaktował się z PGNiG SA i uzyskał informację, że wynik finansowy PGNiG SA za II kwartał 2008 r. może być gorszy od przyjętego na rynku konsensusu oraz od prognozy analityka DI BRE SA, która przewidywała zysk netto spółki na poziomie 400 mln zł. Jednocześnie Michał Jakubowski zasugerował swojemu rozmówcy, by ten skontaktował się z wspomnianym analitykiem, celem uzyskania dodatkowych informacji oraz zasugerował mu by rozważył sprzedaż akcji PGNiG SA.

Organ nadzoru ustalił, iż PGNiG SA w okresie do dnia 6 sierpnia 2008 r. włącznie nie podała do publicznej wiadomości na którymkolwiek z portali internetowych polskich, ani zagranicznych, informacji o tym, iż wynik finansowy za drugi kwartał 2008 r. może być niższy od prognoz lub oczekiwań rynkowych - konsensusu rynkowego.

Wyniki finansowe PGNiG SA za drugi kwartał 2008 r. zostały opublikowane dopiero w raporcie okresowym w dniu 13 sierpnia 2008 r. i okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych. Zysk netto PGNiG SA w II kwartale 2008 r. wyniósł 280,27 mln zł (w drugim kwartale 2007 r. wynosił 326,26 mln zł). Skonsolidowane przychody wyniosły 3 929,16 mln zł (w stosunku do 3 391,97 mln zł w roku poprzednim). Analitycy rynkowi spodziewali się w tym okresie zysków netto spółki w wysokości ok. 400-535 mln zł.

Mając na uwadze powyższe Komisja stwierdziła, że Michał Jakubowski w trakcie rozmowy telefonicznej z dnia 6 sierpnia 2008 r. ujawnił swojemu rozmówcy informację, która spełniała przesłanki informacji poufnej. Po pierwsze, przekazana informacja nie została przekazana do publicznej wiadomości oraz dotyczyła instrumentu finansowego – akcji PGNiG SA. Ponadto przekazana informacja była precyzyjna, bowiem w wystarczającym stopniu umożliwiała dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych – spadek kursu akcji spółki PGNiG SA. Również w ocenie Komisji przekazana przez Michała Jakubowskiego informacja mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych, a tym samym mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora.

Mając na uwadze powyższe Komisja stwierdziła, iż Michał Jakubowski naruszył art. 156
ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie, ujawniając informację poufną, o tym że wynik finansowy PGNiG SA za II kwartał 2008 r. może być gorszy od przyjętego na rynku konsensusu oraz od prognozy analityka DI BRE SA, który przewidywał zysk netto PGNiG SA na poziomie 400 mln zł. Biorąc pod uwagę okoliczności w niniejszej sprawie organ nadzoru uznał, iż Strona powinna być świadoma, że uzyskała informację poufną, biorąc pod uwagę, iż przedmiotowa informacja nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382). W tym ujęciu zachowanie Michała Jakubowskiego, który jako wykonujący zawód maklera papierów wartościowych, był profesjonalnym uczestnikiem rynku kapitałowego, było sprzeczne z wymaganym od niego standardem nałożonym przepisami prawa.

Komisja wskazuje, że ujawnienie informacji poufnej stanowi bezpośrednie naruszenie zasady równego dostępu do informacji, która ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego. Informacja stanowi bowiem jedno z najważniejszych dóbr na rynku kapitałowym, a postępowanie z nią jest uregulowane w sposób szczególny i nadzorowane przez organy państwa. Treść informacji poufnej może bowiem istotnie wpływać na aktualny i przyszły kurs rynkowy papierów wartościowych. Z tego względu zasady ujawniania i przekazywania informacji poufnej do publicznej wiadomości powinny być przestrzegane przez wszystkich uczestników rynku, w szczególności przez tych, którzy działają profesjonalnie w imieniu innych inwestorów.

Należy zatem podkreślić, iż każdorazowe ujawnienie informacji dotyczących instrumentów finansowych, czy emitentów może skutkować asymetrią informacyjną, odnośnie wszystkich uczestników rynku. Zdaniem Komisji, każdy inwestor powinien mieć zapewniony równy dostęp do informacji, tak, aby mógł podejmować właściwe decyzje inwestycyjne. Za niedopuszczalne należy uznać wszelkie praktyki ujawniania, bądź wykorzystywania informacji stanowiących informację poufną. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w poglądach judykatury (np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 października 2012 r. sygn. akt: VI SA/Wa 897/12). W wyroku z dnia 18 sierpnia 2010 r. WSA w Warszawie sygn. akt: VI SA/Wa 636/10 stwierdził, że ujawnianie informacji poufnej należy zaliczyć do najcięższych naruszeń na rynku kapitałowym.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy należy podkreślić, że informacja o gorszych wynikach finansowych PGNiG SA mogła wpłynąć na zmianę kursu akcji PGNiG SA, co wynikało z cenotwórczości samej informacji poufnej, a tym samym ujawnienie tej informacji zaburzyło stan symetrii na rynku kapitałowym. W jej posiadanie weszli bowiem tylko nieliczni uczestnicy rynku kapitałowego, a pozostali inwestorzy zostali jej pozbawieni. W sytuacji, gdy doszło do ujawnienia powyższej informacji, organ nadzoru był zobowiązany do zastosowania adekwatnego środka sankcyjnego.

Komisja uznała, że zachodziła potrzeba wymuszenia na Stronie postawy profesjonalnej, o standardach odpowiadających wykonywaniu zawodu maklera papierów wartościowych, będącego zawodem zaufania publicznego. W tej sytuacji niezbędny był w ocenie Komisji środek nadzorczy, który skłoniłby Stronę do przestrzegania jednej z podstawowych z punktu widzenia ochrony klientów firm inwestycyjnych regulacji, która służy przeciwdziałaniu ujawnianiu informacji poufnych. Powyższe, w ocenie Komisji uzasadniało zastosowanie w przedmiotowej sprawie sankcji administracyjnej w postaci zawieszenia uprawnień Michała Jakubowskiego do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 1 roku.

Podkreślić należy, że zastosowany środek sankcyjny nie ma jedynie znaczenia represyjnego, które przejawia się w bezpośrednim wpłynięciu na sferę uprawnień Strony jako maklera papierów wartościowych, ale miał przede wszystkim uświadomić, że jej zachowania naruszające przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne firmy inwestycyjnej, w każdym przypadku spotkają się z reakcją organu nadzoru o charakterze nadzorczym. W ocenie organu nadzoru zastosowana sankcja stanowiła również wyraźny sygnał dla pozostałych przedstawicieli zawodu, wskazując jasno, iż Komisja za naganne uznaje wszelkie praktyki ujawniania informacji poufnych.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w związku ze złożeniem przez Stronę skargi na decyzję Komisji z dnia 6 marca 2012 r. (ówcześnie rozstrzygającą ostatecznie niniejszą sprawę) oraz toczącym się postępowaniem sądowoadministracyjnym, upłynął (wskazany w ww. decyzji) okres zawieszenia uprawnień Michała Jakubowskiego do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych.