Komunikat w sprawie kary pieniężnej dla Mariusza Olendra

data aktualizacji 22 czerwca 2016

W związku z otrzymaniem potwierdzenia doręczenia decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o decyzji z dnia 7 czerwca 2016 r., w sprawie utrzymania w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 r., nakładającej na Mariusza Olendra karę pieniężną w wysokości 100 000 zł wobec stwierdzenia, iż Mariusz Olender dopuścił się naruszenia art. 159 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie w związku z dokonaniem w dniu 9 października 2009 r. transakcji na akcjach spółki BOMI S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) z siedzibą w Gdyni.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Mariusza Olendra kary pieniężnej w związku z dokonaniem przez Stronę zbycia akcji w okresie zamkniętym spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o obrocie. KNF wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

Ukaranie Mariusza Olendra nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż naruszył on art. 159 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie w związku z dokonaniem w dniu 9 października 2009 r. transakcji na akcjach spółki BOMI S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”, „Emitent”).

Raportem bieżącym nr 58/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. (g. 15:50) Spółka przekazała informację poufną o zawarciu w dniu 29 lipca 2009 r. listu intencyjnego przez swoją spółkę zależną Rabat Pomorze S.A. z Bać-Pol S.A. z zamiarem utworzenia grupy kapitałowej.

W dniu 5 października 2009 r. Rabat Pomorze S.A. otrzymał pismo z dnia 5 października 2009 r. od spółki Bać-Pol S.A. dotyczące odstąpienia od realizacji listu intencyjnego z dnia 29 lipca 2009 r. List był podpisany przez prezesa oraz wiceprezesa zarządu Bać-Pol S.A. Oryginał ww. pisma Bać-Pol S.A. z dnia 5 października 2009 r. został doręczony pocztą do Rabat Pomorze S.A. w dniu 7 października 2009 r. Skan ww. pisma Bać-Pol S.A. z dnia 5 października 2009 r. został przekazany drogą elektroniczną przez Rabat Pomorze S.A. do Emitenta w dniu 6 października 2009 r.
W dniu 7 października 2009 r. asystentka zarządu Emitenta skierowała zapytanie do Mariusza Olendra (członka rady nadzorczej Spółki) czy informacja o odstąpieniu przez Bać-Pol S.A. od realizacji listu intencyjnego ma zostać przekazana raportem bieżącym na giełdę. W odpowiedzi Mariusz Olender wskazał, że taka informacja jest ważna oraz cenotwórcza i dopóki Rabat Pomorze S.A. nie otrzyma ww. wiadomości pocztą, to należy wstrzymać się z publikacją raportu.

W dniu 9 października 2009 r. telefonicznie ok. g. 15:00 prezes zarządu Rabat Pomorze S.A. poinformował prezesa zarządu BOMI S.A., że pismo Bać-Pol S.A. z dnia 5 października 2009 r. otrzymał pocztą w dniu 7 października 2009 r. ok. g. 12:00.

W dniu 9 października 2009 r. Mariusz Olender dokonał sprzedaży 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji spółki BOMI S.A. po cenie 13,90 zł (słownie złotych: trzynaście 90/100) za jedną akcję, wartość transakcji 556 000,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na rachunku prowadzonym na jego rzecz przez dom maklerski IDM S.A.