Komunikat dotyczący decyzji KNF w sprawie cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółce Walutaexpress Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji 27 grudnia 2016

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję w sprawie cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę:

  •   Walutaexpress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawą prawną dla podjętej decyzji jest art. 69 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zgodnie z którym KNF może cofnąć zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, jeżeli:

  •  osoby, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w instytucji płatniczej, nie dają rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą; 
  •  osoba zarządzająca nie daje rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą.

W dniu ogłoszenia komunikatu decyzja nie jest prawomocna. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego strona niezadowolona z przedmiotowej decyzji może zwrócić się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.