Komunikat dot. przedstawionego przez UKNF wyliczenia skutków projektu ustawy Prezydenta RP

data aktualizacji 17 marca 2016


W związku z pojawiającymi się komentarzami odnoszącymi się do Informacji w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że analiza powstała w odpowiedzi na zapytanie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie oszacowania skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w celu pozyskania niezbędnych do analizy problemu danych przeprowadził badanie ankietowe obejmujące 58 banków i oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych, tj. wszystkie banki posiadające w bilansie należności walutowe od podmiotów niefinansowych. Metodologia badania uwzględniająca badanie ankietowe jest powszechnie stosowana w przypadkach kiedy dane sprawozdawcze nie obejmują całości badanego obszaru.

Przekazane do Urzędu wypełnione danymi ankiety, zostały poddane szczegółowej analizie i weryfikacji a w uzasadnionych przypadkach skorygowane przez przygotowujące je banki i ponownie przekazane do UKNF. W toku analizy wykorzystywano także dane z obowiązkowej sprawozdawczości  przesyłanej za pośrednictwem NBP cyklicznie przez banki oraz wcześniejszych ankiet nadzorczych, które posłużyły do weryfikacji wyliczeń banków. Dane zaprezentowane w Informacji były więc przedmiotem wieloaspektowych analiz porównawczych, zgodnych z praktyką instytucji nadzorczych w Unii Europejskiej.

Jednocześnie Urząd KNF zwraca uwagę, że bank, który udziela kredytu musi dysponować środkami, które ten kredyt sfinansują. Sposób finansowania portfela kredytów walutowych w poszczególnych bankach jest zindywidualizowany. Banki, w zależności od struktury walutowej swojego bilansu, mogą korzystać z różnych źródeł finansowania prowadzonej działalności. Bardzo często banki pozyskują finansowanie od podmiotów zagranicznych, w tym od będących głównymi właścicielami banków w Polsce. Tego typu finansowanie może mieć formę kredytu, linii kredytowej lub depozytu walutowego. Innym sposobem finansowania kredytów walutowych jest emisja przez banki długu w danej walucie. Banki finansują się również depozytami walutowymi pozyskanymi od swoich klientów korporacyjnych czy detalicznych, a także instrumentami pochodnymi.
W Informacji zaprezentowano dane obrazujące strukturę finansowania portfela kredytów mieszkaniowych wskazując, że 60% środków pozyskano z kredytów, depozytów, instrumentów dłużnych oraz środków z grupy bankowej, natomiast 40 % stanowią instrumenty pochodne takie jak FX swap i CIRS.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że działalność bankowa fundamentalnie różni się od działalności kantorowej.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zachęca do lektury całego opracowania, które kompleksowo omawia możliwe skutki wskazanego projektu ustawy jak i pozostałych publikacji poświęconych kwestiom kredytów walutowych dostępnych na stronie internetowej UKNF.