Komunikat w sprawie kar pieniężnych dla Bertranda Le Guerna i Marka Pietruszewskiego z dnia 29 marca 2016 r.

data aktualizacji 29 marca 2016

W związku z otrzymaniem potwierdzenia doręczenia decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o decyzji z dnia 23 lutego 2016 r., w sprawie utrzymania w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 maja 2015 r. w części, w której nakłada na Bertranda Le Guerna karę pieniężną w wysokości 180 000 zł oraz na Marka Pietruszewskiego karę pieniężną w wysokości 160 000 zł w związku z naruszeniem art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie w związku z rozpowszechnianiem w raporcie bieżącym nr 108/2011 spółki Petrolinvest S.A. nierzetelnych informacji, które mogły wprowadzać w błąd w zakresie akcji Spółki.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Bertranda Le Guerna oraz Marka Pietruszewskiego kar pieniężnych w związku z rozpowszechnianiem nierzetelnych informacji dotyczących obiektu Shyrak spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania stron postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o obrocie.
KNF wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

Ukaranie Bertranda Le Guerna oraz Marka Pietruszewskiego nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż rozpowszechniali oni w raporcie bieżącym nr 108/2011 spółki Petrolinvest S.A. przekazanym w dniu 12 października 2011 r. nierzetelne informacje dotyczące obiektu Shyrak, które mogły wprowadzić w błąd w zakresie akcji spółki Petrolinvest S.A.

Zgodnie z ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym w 12 października 2011 r. Spółka o godzinie 19:11 przekazała do publicznej wiadomości raport bieżący nr 108/2011 dotyczący raportu sporządzonego przez McDaniels & Associates Consultans (dalej: „McDaniels”). We wskazanym raporcie oceniono zasoby węglowodorów tzw. kontraktu TOO OilTechnoGroup (dalej: „OTG”) należącego do OTG - spółki zależnej Spółki położonego w Republice Kazachstanu według stanu na październik 2011 r.

W treści raportu McDaniels znajduje się opis wyników odwiertu Shyrak 1 wykonywanego na obszarze Shyrak, będącego częścią kontraktu OTG. McDaniels nie sformułował w raporcie wniosku o odkryciu złoża w ramach obiektu Shyrak, ale ocenił zasoby perspektywiczne ww. obiektu.

Spółka dokonała w treści raportu bieżącego nr 108/2011 z dnia 12 października 2011 r. streszczenia najważniejszych - w jej ocenie - wniosków i informacji zawartych w ww. raporcie McDaniels.

Po przedstawieniu głównych tez raportu McDaniels Spółka zamieściła w treści raportu następujące zdanie „Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawiony przez audytora raport potwierdza publikowane przez Spółkę wnioski geologiczno-złożowe potwierdzające odkrycie złoża węglowodorów w ramach struktury Shyrak.”.

Raport bieżący nr 108/2011 Spółka przekazała do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z  2013 r. poz. 1382 t.j., dalej: „ustawa o ofercie”), uznając, iż informacje w nim zawarte stanowią informację poufną. Spółka w raporcie bieżącym nr 108/2011 nie wskazała, w jakim znaczeniu użyła sformułowania „odkrycie złoża węglowodorów”. Zgodnie z definicją terminu „złoże” zamieszczoną na stronie internetowej Spółki (www.petrolinvest.pl) w zakładce słownik terminów geologicznych złożem jest nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin jednocześnie w takiej ilości i w takich warunkach, które uzasadniają gospodarczo jej wydobycie i wykorzystanie.

Raport bieżący nr 108/2011 został zaakceptowany do publikacji przez Bertranda Le Guerna oraz Marka Pietruszewskiego.

Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, że Bertrand Le Guern oraz Marek Pietruszewski naruszyli art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie, ponieważ rozpowszechnili za pomocą środków masowego przekazu nierzetelne informacje dotyczące obiektu Shyrak, w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 108/2011. Informacje były nierzetelne, gdyż raport bieżący zawierał dwa sprzeczne ze sobą komunikaty, ponieważ informował o zwiększeniu prawdopodobieństwa sukcesu odkrycia złoża oraz jednocześnie mówił o tym, że raport McDanielsa potwierdził dane stwierdzające odkrycie złoża na obiekcie Shyrak. Raport przy tym nie wyjaśnił przyczyn ww. sprzeczności.

Komisja wskazuje, że manipulacja dotyczyła okoliczności istotnych z uwagi na charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, tj. inwestycje w spółki poszukujące węglowodorów, a mianowicie informacji dotyczących prac na obszarze Shyrak. Informacje te wskazywały, że spółka zależna Spółki odkryła złoże podczas, gdy z raportu McDanielsa nie można było wyciągnąć takich wniosków. Rozpowszechnione przez Bertranda Le Guerna oraz Marka Pietruszewskiego informacje mogły więc wprowadzać w błąd w zakresie akcji Spółki, ponieważ mogły mieć wpływ na nieprawidłowe ukształtowanie się ich cen.

Powyższe informacje, zdaniem KNF, miały znaczenie dla inwestorów, którzy dokonując transakcji mogli uwzględniać ujawnione przez Bertranda Le Guerna i Marka Pietruszewskiego pozytywne informacje dotyczące prowadzonych prac wydobywczych. Komisja wskazuje, że rozpowszechnianie informacji nierzetelnych naraża uczestników rynku na ryzyko błędnego postrzegania sytuacji czy działań spółki publicznej oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niewłaściwej relacji ceny do sytuacji tej spółki.

W związku z powyższym Komisja wskazuje, iż nałożenie na Bertranda Le Guerna kary pieniężnej w wysokości 180 000 zł oraz na Marka Pietruszewskiego kary pieniężnej w wysokości 160 000 zł było w pełni uzasadnione koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, a także zapewnienia ochrony interesów uczestników tego rynku. Nie ulega bowiem wątpliwości, że manipulacja informacją dotyczącą obszaru Shyrak była istotna dla potencjalnych inwestorów czy akcjonariuszy Spółki, bowiem potwierdziła, że spółka zależna Spółki natrafiła na duże złoże.

Ponadto należy podkreślić, iż nałożone kary pieniężne będą spełniać funkcję represyjną, stanowiąc reakcję Komisji na naruszenie prawa przez Bertranda Le Guerna oraz Marka Pietruszewskiego, które w swoim założeniu powinny być dla nich odpowiednio dolegliwe. Dolegliwość ta jest osiągana poprzez ingerencję w majątek Stron. Przede wszystkim jednak, kary pieniężne nałożone na Bertranda Le Guerna oraz na Marka Pietruszewskiego mają na celu wykazanie nieopłacalności naruszania przepisów prawa i poprzez swoją wysoką dolegliwość wpłynąć na prawidłowe wypełnianie przez niego w przyszłości obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym.

Komisja miała również na uwadze uświadomienie pozostałym podmiotom działającym na rynku nieuchronność sankcji za naruszenie prawa, której dotkliwość jest uzależniona od zachowań karanego podmiotu, gdyż zastosowane kary pieniężne są skutecznym instrumentem nadzorczym, mającym zapobiegać powstawaniu bezprawia administracyjnego, ugruntowując poczucie obowiązywania prawa oraz zaufanie do Komisji jako organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym.