Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek Hawe S.A., BUDOPOL-WROCŁAW S.A., B3SYSTEM S.A.

data aktualizacji 06 czerwca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek:

  • Hawe S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r.
  • BUDOPOL-WROCŁAW S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r.
  • B3SYSTEM S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r.

z powodu nieprzekazania do publicznej wiadomości raportów za I kwartał  2017 r. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym. 

 ___________________
1Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.