Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek MEDIATEL S.A. i REGNON S.A.

data aktualizacji 01 czerwca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), decyzją z dnia 31 maja 2017 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek:

  • MEDIATEL S.A. od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 7 czerwca 2017 r. włącznie, 
  • REGNON S.A. od dnia 1 czerwca 2017 r.

z powodu nieprzekazania do publicznej wiadomości raportów za I kwartał  2017 r. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym. 

 ___________________
1Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.