Komunikat dotyczący wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) z dnia 23 maja 2017 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2569/16)

data aktualizacji 29 maja 2017

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w dniu 23 maja 2017 r. zapadło istotne dla praktyki nadzorczej orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące kwestii naruszenia interesu uczestników funduszy inwestycyjnych.

Historia sprawy administracyjnej

19 lipca 2016 r. Komisja jednogłośnie nakazała GO FUND Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu, reprezentowanemu przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zmianę statutu w zakresie zasad wykupywania certyfikatów inwestycyjnych związanych z subfunduszem subGO Fund Wierzytelności (dawniej subGO Fund Private 2 i subGO Fund Energia Private) poprzez przywrócenie w odniesieniu do wykupu certyfikatów inwestycyjnych tego subfunduszu zasad określonych w statucie GO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 25 kwietnia 2008 r., zatwierdzonym decyzją KNF z dnia 3 czerwca 2008 r. oraz w zakresie przesłanki likwidacji tego subfunduszu, o której mowa w art. 64 ust. 2 pkt 2 lit. e statutu GO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego poprzez jej wykreślenie, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (Komunikat z 315. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2016 r.).

Decyzją ostateczną z dnia 4 października 2016 r. KNF utrzymała rozstrzygnięcie z 19 lipca 2016 r.

KNF nakazała GO FUND FIZ – „Fundusz”, reprezentowanemu przez GO TFI S.A. zmianę statutu w zakresie zasad wykupywania certyfikatów inwestycyjnych poprzez przywrócenie pierwotnej treści statutu Funduszu, jako najbardziej pożądanej i najkorzystniejszej dla uczestników Funduszu.

W ocenie KNF seria zmian statutu Funduszu spowodowała uszczuplenie uprawnień uczestników w zakresie możliwości składania żądań wykupu oraz ich realizacji, a także doprowadziła do zróżnicowania praw przysługujących uczestnikom w związku z wykupem posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Zatem konieczna była interwencja nadzorcza na podstawie art. 228 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, ze zm.), zgodnie z którym: „Komisja może nakazać funduszowi zmianę statutu w terminie określonym przez Komisję, jeżeli statut zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu”.

Reasumując, decyzja KNF z dnia 4 października 2016 r. dotyczyła ważnej na rynku kapitałowym, nie tylko w kontekście zachowań Funduszu, kwestii naruszenia interesu uczestników funduszy inwestycyjnych.

Fundusz wniósł skargę od rozstrzygnięcia KNF, która była przedmiotem wyroku WSA w dniu 23 maja 2017 r.

Wyrok z dnia 23 maja 2017 r.

WSA oddalił skargę z następujących powodów (przedstawionych w ustnych motywach rozstrzygnięcia).

W ocenie WSA decyzja KNF zapadła w zgodzie z procedurą administracyjną. Natomiast w warstwie materialnej KNF prawidłowo oceniła dwie kluczowe dla sprawy okoliczności faktyczne, to znaczy:

1) kolejne zmiany statutu Funduszu powodowały oddalanie się dnia, w którym możliwy byłby wykup certyfikatów inwestycyjnych,

2) te same zmiany statutu Funduszu prowadziły do nieuprawnionego zróżnicowania uczestników Funduszu.

Wyrok WSA jest nieprawomocny.