Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego ECHO INVESTMENT

data aktualizacji 26 maja 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: 

  • ECHO INVESTMENT SA z siedzibą w Kielcach, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł. (oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).