Komunikat z 356. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2017 r.

data aktualizacji 26 maja 2017

W trzysta pięćdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Filip Świtała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju1,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2.

1. Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 19 lipca 2016 r., nakładającą na spółkę Petrolinvest S.A. karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych oraz karę bezterminowego wykluczenia akcji spółki Petrolinvest S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bezterminowe wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi po upływie 30 dni od dnia doręczenia Spółce decyzji z dnia 26 maja 2017 r., a więc w terminie 30 dni od dnia kiedy decyzja z dnia 19 lipca 2016 r. stanie się ostateczna. Informacja o doręczeniu decyzji zostanie podana w odrębnym komunikacie.

Pełny komunikat ws. Petrolinvest S.A.

2. Komisja, na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie oraz niektórych innych ustaw, jednogłośnie nałożyła na spółkę Mostostal Warszawa S.A. karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka ta:


I. w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012, dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”) w zw. z par. 14 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 11 „Umowy o usługę budowlaną” (dalej „MSR 11”), przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej „Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008”) w związku z ujęciem w przychodach z kontraktów kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających, które nie spełniały warunków ujęcia, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 i odpowiednio w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,


II. w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2011 i raportu rocznego za rok 2012 dopuściła się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 14 MSR 11, w związku z ujęciem w przychodach z kontraktów kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających, które nie spełniały warunków ujęcia, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 i odpowiednio w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.

KNF podkreśla, że do podstawowych, a zarazem kluczowych obowiązków emitentów należy przekazywanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości raportów okresowych. Prezentują one bowiem kompleksowy obraz emitenta i są źródłem wiarygodnych danych na temat jego sytuacji finansowej. KNF wskazuje, że na emitentów nałożony jest obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej „MSR”). Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z MSR. Wyklucza to dowolność prezentowania danych finansowych przez spółki publiczne, polegającą na przedstawianiu ich w sposób niezgodny z tymi standardami. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę Mostostal Warszawa S.A. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego.

Komisja podkreśla, że do podstawowych obowiązków emitentów należy publikacja raportów, w tym raportów okresowych, w sposób i w terminach przewidzianych prawem. Raporty te powinny być sporządzone w sposób prawidłowy, rzetelny i kompletny. Terminowa i należyta publikacja ww. informacji pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym.

Ukaranie spółki Mostostal Warszawa S.A. nastąpiło w związku ze stwierdzeniem naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z raportami okresowymi, przekazanymi w latach 2012–2013. Dokonane przez spółkę Mostostal Warszawa S.A., wskazane w osnowie decyzji, naruszenia dotyczyły nieuzasadnionego ujęcia kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających. W przypadku przedmiotowych roszczeń, w momencie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2011 i 2012, nie zostały spełnione warunki określone w par. 14 MSR 11, gdyż nie udowodniono, że negocjacje znajdowały się w na tyle zaawansowanym stadium, że istniało prawdopodobieństwo akceptacji roszczeń przez Zamawiającego oraz że możliwa była wiarygodna wycena kwoty, którą Zamawiający prawdopodobnie zaakceptuje. Oznacza to, że ujęcie ww. roszczeń w przychodach w okresach zakończonych 31 grudnia 2011 r. i 31 grudnia 2012 r. nie spełniało wymogów MSR.

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego naruszenia dokonane przez Mostostal Warszawa S.A. w związku z publikacją ww. raportów okresowych były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych Spółki. Biorąc pod uwagę zarówno wagę naruszeń oraz czas ich trwania, wskazać należy, że uczestnicy rynku kapitałowego przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje Spółki opierali się na informacjach, które nie były rzetelne i nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki. W związku z powyższym Komisja nałożyła na Spółkę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej.

Komisja w postępowaniu wykazała naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, którymi ustawodawca obciążył emitentów papierów wartościowych lub spółki publiczne. W ocenie Komisji właściwe i terminowe wywiązywanie się przez emitentów papierów wartościowych z obowiązków informacyjnych umożliwia inwestorom podjęcie możliwie najbardziej optymalnej decyzji inwestycyjnej. Dlatego też spółki powinny dochować należytej staranności w sporządzaniu informacji okresowych, a następnie publikować je w sposób i w terminie przewidzianym przez prawo. W przypadku zaś Spółki całokształt okoliczności stwierdzonych naruszeń wskazuje na niestaranny sposób prowadzenia polityki informacyjnej.

Kilkukrotne naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych – poprzez nienależyte wykonanie lub ich niewykonanie – przyczyniło się do naruszenia kluczowej dla funkcjonowania rynku kapitałowego zasady transparentności. Natomiast ujawnienie precyzyjnych, wyczerpujących i aktualnych informacji o emitentach papierów wartościowych, buduje trwałe zaufanie inwestorów i umożliwia opartą na odpowiednich informacjach ocenę ich wyników oraz aktywów. Wpływa to na poprawę ochrony inwestorów oraz skuteczność funkcjonowania rynku.

3. Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 4 listopada 2014 r. nakładającą na Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Spółka”)  karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych oraz nałożyła na Spółkę karę pieniężną w wysokości 140 tysięcy złotych za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

Ustalając wysokość kary pieniężnej w niższym wymiarze w stosunku do sankcji nałożonej na PZU w uchylonej Decyzji organ nadzoru miał na względzie okoliczność, że w związku z ponowną oceną zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego dokonano zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach czterech poszkodowanych.

4. Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 14 marca 2017 r. nakładającą na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. (dalej: „Spółka”)  karę pieniężną w wysokości 600 tysięcy zł oraz nałożyła na Spółkę karę pieniężną w wysokości 590 tysięcy złotych za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu
i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

W toku niniejszego postępowania procedowanego w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej zaskarżoną Decyzją, potwierdzono przypadki naruszeń przepisów prawa w latach 2007-2013, a więc w okresie zarówno przed, jak i po zastosowaniu przez Komisję środków nadzorczych w postaci nałożenia kar pieniężnych. Jednakże w toku niniejszego postępowania dokonano zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach trzech poszkodowanych. Mając na uwadze powyższe Komisja rozpatrzyła tę okoliczność na korzyść Strony w toku  postępowania prowadzonego z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i miarkowania wysokości nałożonej kary pieniężnej.

5. Komisja utrzymała w mocy decyzji KNF z dnia 9 sierpnia 2016 r., w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 35 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez tę osobę fizyczną funkcji członka zarządu spółki publicznej.

KNF wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny, ponieważ ukaranie nastąpiło w związku z faktem, iż spółka publiczna, w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu, sporządzając i publikując raporty bieżące dotyczące informacji poufnych nie wypełniała lub też nienależycie wypełniała ciążące na niej obowiązki informacyjne.

Jednocześnie KNF zwraca uwagę członków zarządu spółek publicznych jak ważna jest dbałość o zgodne z prawem realizowanie obowiązków informacyjnych przez emitentów. Należy wskazać, iż prawidłowe działanie rynku kapitałowego opiera się na zasadzie transparentności oraz równego dostępu do informacji dotyczących spółek publicznych. Tylko prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych gwarantuje realizację tych zasad co przedkłada się na realne, tj. odzwierciedlające wartość papierów wartościowych kształtowanie się cen tych papierów wartościowych.

Ustalone przez KNF okoliczności tej sprawy wskazują, iż w okresie sprawowania przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej, zarządzana przez nią spółka dopuściła się naruszenia art. 56 ustawy o ofercie w związku z publikacją raportów bieżących dotyczących informacji poufnych.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez spółkę publiczną przepisów prawa oraz sankcji administracyjnej nałożonej na członka zarządu spółki publicznej pełniącego funkcję w czasie tego naruszenia ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnych, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa.

6. Komisja, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jednogłośnie utrzymała w całości decyzje KNF z dnia 17 maja 2016 r. w przedmiocie nałożenia:

 • na jedną osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 90 tysięcy zł,
 • na dwie osoby fizyczne kar w wysokości po 100 tysięcy złotych (dalej: „Strony”),

za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Strony funkcji członków zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych.

 
KNF zwraca uwagę członków zarządu spółek publicznych jak ważna jest dbałość o zgodne z prawem realizowanie obowiązków informacyjnych przez emitentów. Należy wskazać, iż prawidłowe działanie rynku kapitałowego opiera się na zasadzie transparentności oraz równego dostępu do informacji dotyczących spółek publicznych. Tylko prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych gwarantuje realizację tych zasad co przekłada się na realne, tj. odzwierciedlające wartość papierów wartościowych kształtowanie się cen tych papierów wartościowych.

Ustalone przez KNF okoliczności tej sprawy wskazują, iż spółka publiczna przekazała w sposób nienależyty raporty okresowe, co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie.

W toku postępowania prowadzonego wobec członków zarządu spółki publicznej ustalono, że w momencie naruszenia przez Spółkę art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, Strony pełniły funkcję członków zarządu Spółki.

Podanie do publicznej wiadomości niniejszej informacji ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnych, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa.

7. Komisja jednogłośnie uchyliła decyzje KNF z dnia 24 marca 2015 r. w zakresie nałożenia, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, na cztery osoby fizyczne (dalej także: „Strony”) kar pieniężnych w wysokości po 90 tysięcy zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ustawy o ofercie przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez te osoby fizyczne funkcji członów Zarządu spółki publicznej i nałożyła na te osoby kary pieniężne w kwocie po 80 tysięcy złotych.

KNF ustaliła, iż spółka publiczna, w okresie pełnienia przez Strony funkcji członów Zarządu, opublikowała skonsolidowany raport okresowy za rok 2011 i raport okresowy za rok 2011, które nie zostały sporządzone zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, co zostało zakwalifikowane przez KNF jako rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną, określonych w art. 56 ustawy o ofercie. W rezultacie doprowadziło to do konieczności przeprowadzenia w kolejnych okresach sprawozdawczych korekty bilansu otwarcia, a w konsekwencji znacznego zmniejszenia osiągniętego wyniku finansowego netto za 2011 r. zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym.

W związku z tym KNF nałożyła na ww. członów Zarządu kary pieniężne decyzjami z dnia 24 marca 2015 r.  

KNF wskazuje, iż przyczyną obniżenia kar pieniężnych nałożonych na członków Zarządu spółki publicznej jest uwzględnienie okoliczności łagodzących w postaci współpracy Stron z organem nadzoru w toku postępowania w dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego oraz brak uprzedniego ukarania za naruszenie przepisów ustawy o ofercie.

KNF zwraca uwagę członków zarządu spółek publicznych jak ważna jest dbałość o zgodne z prawem realizowanie obowiązków informacyjnych przez emitentów. Należy wskazać, iż prawidłowe działanie rynku kapitałowego opiera się na zasadzie transparentności oraz równego dostępu do informacji dotyczących spółek publicznych. Tylko prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych gwarantuje realizację tych zasad co przedkłada się na realne, tj. odzwierciedlające wartość papierów wartościowych kształtowanie się cen tych papierów wartościowych.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez spółkę publiczną przepisów prawa oraz sankcjach administracyjnych nałożonych na członków Zarządu spółki publicznej pełniących funkcję w czasie tego naruszenia ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnych, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa.


8. Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 19 stycznia 2016 r., nakładającą na spółkę MNI S.A. karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, iż spółka ta:

1) nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, w zw. z § 5 ust. 1 pkt 8 w zw. z § 100 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) dalej rozporządzenie, poprzez nieprzekazanie
w terminie raportu bieżącego o wszczęciu przez spółkę zależną spółki MNI S.A., spółkę Długie Rozmowy S.A. (dalej DR S.A.), w dniu 17 grudnia 2010 r., postępowania dotyczącego zasądzenia od spółki Telekomunikacja Polska S.A. (dalej TP S.A.) zapłaty kwoty 32 331 000 zł, stanowiącej co najmniej 10% kapitałów własnych spółki MNI S.A.;
2) nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie
w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy zmieniającej, w zw. z naruszeniem § 87 ust. 7 pkt 7 lit. a w zw. z § 87 ust. 10 rozporządzenia poprzez przekazanie skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku niezawierającego informacji o postępowaniu dotyczącym zasądzenia od spółki TP S.A. zapłaty kwoty 32 331 000 zł, stanowiącej co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, wszczętym przez spółkę zależną MNI S.A., spółkę DR S.A., w dniu 17 grudnia 2010 r.;
3) nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy zmieniającej, w zw. z § 5 ust. 1 pkt 8 w zw. z § 100 ust. 1 rozporządzenia poprzez nieprzekazanie w terminie raportu bieżącego o wszczęciu przez spółkę TP S.A., pozwem z dnia 17 marca 2011 r., postępowania dotyczącego zasądzenia od spółki zależnej spółki MNI SA, spółki DR S.A., zapłaty kwoty 36 741 752 zł, stanowiącej co najmniej 10% kapitałów własnych spółki MNI S.A.

i nałożyła na spółkę MNI S.A. karę pieniężną w wysokości 80 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, iż spółka ta nienależycie wykonała obowiązki określone w punktach 1 i 2 powyżej oraz umorzenia postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o ofercie w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy zmieniającej na Stronę kary administracyjnej w związku z naruszeniem art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 87 ust. 7 pkt 7 lit. a w zw. z § 87 ust. 10 rozporządzenia w związku z przekazaniem skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku niezawierającego informacji o postępowaniu dotyczącym zasądzenia od spółki TP S.A. zapłaty kwoty 32 331 000 zł, stanowiącej co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, wszczętym przez spółkę zależną MNI S.A. – spółkę DR S.A. – w dniu 17 grudnia 2010 r.

Nieprawidłowości stwierdzone przez Komisję w przedmiotowej sprawie dotyczyły nieprzekazania w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów bieżących o wszczęciu przed właściwymi sądami dwóch postępowań cywilnych o zapłatę kwot przekraczających 10% kapitałów własnych spółki, w których spółka zależna spółki, spółka DR S.A., była w sprawie o zapłatę 32 331 000 zł powodem, a w sprawie o zapłatę 36 741 752 zł pozwanym.


Spółka naruszyła prawo poprzez dwukrotne przekazanie po terminie raportu bieżącego określonego w § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w związku z § 100 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie ze wskazanymi przepisami Spółka była zobowiązana do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta. Informacje dotyczące postępowań, zostały przekazane przez spółkę MNI S.A. po terminie, raportem bieżącym nr 33/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r.

Jakkolwiek Komisja dostrzega okoliczność, że informacje o postępowaniach zostały przekazane do publicznej wiadomości – stwierdziła bowiem nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, a nie ich niewykonanie – to podkreślenia wymaga okoliczność, iż przez okres ponad trzech miesięcy oraz przez okres siedmiu dni MNI S.A. miała przewagę informacyjną w stosunku do innych uczestników rynku. Brak zaś tych informacji w obiegu skutkował tym, że wycena jej akcji nie była przez nie dyskontowana. W ocenie Komisji staranne wykonywanie obowiązków informacyjnych, powinno przejawiać się m.in. w terminowym i rzetelnym, a nie spóźnionym przekazywaniu informacji wymaganych prawem. Ponadto przepisy wynikające z § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w związku z § 100 ust. 1 rozporządzenia są bezwzględnie wiążące, precyzyjne i jasne, zatem niedopuszczalnym jest ich swobodna wykładnia. Ustawodawca przyjął bowiem, że kryterium, do którego należy odnosić wartość zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których dotyczy wszczęte postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej będzie wartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, a nie 10% kapitałów własnych grupy kapitałowej emitenta.


Ponadto w postępowaniu stwierdzono również naruszenie § 87 ust. 7 pkt 7 lit. a w zw. z § 87 ust. 10 rozporządzenia, z którego wynika obowiązek ujawnienia w skonsolidowanych kwartalnych raportach okresowych informacji o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Informacja o wszczęciu przez spółkę DR S.A. postępowania dotyczącego zapłaty 32 331 000 zł nie została ujawniona w skonsolidowanym raporcie spółki  MNI S.A. za IV kwartał 2010 roku.


Z uwagi zaś na zmianę stanu prawnego w tym zakresie, tj. wejścia w życie w dniu 30 czerwca 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 860), dalej rozporządzenie zmieniające, zgodnie z którym emitenci – z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi – zostali zwolnieni z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (stosownie do § 101 ust. 2 rozporządzenia), Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o umorzeniu postępowania w tym zakresie.

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania.

10. Komisja jednogłośnie nałożyła na Platinum Prestige Capital S.A. karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka ta nie wykonała w terminie 7 dni roboczych zobowiązania nałożonego decyzją KNF z dnia 5 sierpnia 2014 r. na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy o ofercie do wykonania oraz do należytego wykonania - w trybie art. 69 ustawy o ofercie - obowiązków informacyjnych, których naruszenie było podstawą nałożenia kar pieniężnych.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej na Platinum Prestige Capital S.A. ma na celu zdyscyplinowanie akcjonariuszy spółki publicznej do rzetelnego wykonywania obowiązków zawiadamiania
o posiadaniu znacznych pakietów akcji, uświadomienie im nieuchronności poniesienia sankcji administracyjnej za ich naruszenie oraz jest narzędziem służącym propagowaniu poprawnych zachowań wśród uczestników rynku kapitałowego.

KNF wskazuje, że w dniu 5 sierpnia 2014 r. uchyliła decyzję z dnia 29 października 2013 r. nakładającą na Platinum Prestige Capital S.A. 31 kar pieniężnych o łącznej wysokości 5 630 000 zł za 31 przypadków naruszeń przepisów ustawy o ofercie dotyczących znacznych pakietów akcji spółki PSW Capital S.A. z siedzibą w Warszawie i nałożyła na Platinum Prestige Capital S.A. 29 kar pieniężnych o łącznej wysokości 5 630 000 zł za 29 przypadków naruszeń przepisów ustawy o ofercie dotyczących znacznych pakietów akcji PSW Capital S.A. (KNF uznała, że te same czyny stanowią 29 naruszeń zamiast 31 naruszeń).

W celu doprowadzenia do wyegzekwowania niewykonanych lub nienależycie wykonanych obowiązków dotyczących znacznych pakietów akcji oraz ze względu na poziom niewiedzy inwestorów na temat rzeczywistego zaangażowania tego podmiotu w walory PSW Capital S.A. KNF w decyzji z dnia 5 sierpnia 2014 r. na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy o ofercie zobowiązała Platinum Prestige Capital S.A. do wykonania dwudziestu siedmiu obowiązków informacyjnych oraz do należytego wykonania dwóch obowiązków informacyjnych wykonanych niewłaściwie, których naruszenie było podstawą nałożenia 29 kar pieniężnych (w związku z uznaniem, iż czyny Platinum Prestige Capital S.A. stanowią 29 naruszeń zamiast 31 naruszeń odpowiedniej zmianie uległ zakres przedmiotowego obowiązku).

Na wypełnienie zobowiązania KNF wyznaczyła spółce 7-dniowy termin od dnia doręczenia decyzji. Ww. termin bezskutecznie upłynął w dniu 3 września 2014 r.

KNF podkreśla, że obowiązek nałożony na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy o ofercie służy temu samemu celowi, co obowiązek określony w art. 69 ustawy o ofercie, tj. został wprowadzony w celu umożliwienia inwestorom zapoznania się z informacjami na temat zmian w strukturze akcjonariatu danej spółki. Informacja ta ma walor historyczny, jednak zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów są na tyle istotne, że konieczne jest przywrócenie transparentności w zakresie struktury akcjonariatu danej spółki.

Ponowne niewykonanie przez Platinum Prestige Capital S.A. nałożonych decyzją obowiązków było więc fundamentalnie sprzeczne z celem regulacji. Poprzez zachowanie tego podmiotu inwestorom nie została zapewniona możliwość uzyskania pełnej informacji na temat jego faktycznego udziału w akcjonariacie PSW Capital S.A. w okresie październik 2010 r. - grudzień 2012 r. (w tym okresie Platinum Prestige Capital S.A. zmniejszyła udział w ogólnej liczbie głosów z 83,16 % do 24,68 %). W pewnym zakresie o zmianach udziału Platinum Prestige Capital S.A. w ogólnej liczbie głosów PSW Capital S.A. inwestorzy mogli się dowiedzieć z komunikatu zamieszczonego w dniu 29 października 2013 r. na stronie internetowej KNF. Komunikat nie odzwierciedlał jednak rzeczywistego stanu posiadania Platinum Prestige Capital S.A. na dzień zmiany udziału (inwestorzy nie wiedzieli, w jakim dniu doszło do zmiany udziału). Komunikaty zamieszczane na stronie internetowej KNF nie zastępują bowiem zawiadomień o zmianach stanu posiadania i nie wyczerpują ich treści.

11. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych KNF w okresie od 01.04.2017 – 30.04.2017 r.

12. Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 30 maja 2017 r., 
 • 13 czerwca 2017 r., 
 • 27 czerwca 2017 r., 
 • 18 lipca 2017 r., 
 • 1 sierpnia 2017 r., 
 • 29 sierpnia 2017 r., 
 • 12 września 2017 r., 
 • 26 września 2017 r., 
 • 10 października 2017 r.

_____________________  
 1. A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 3 komunikatu.  
  2. Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 2 komunikatu.