Komunikat w sprawie terminu wykluczenia akcji Westa Isic S.A. w likwidacji sądowej z obrotu na rynku regulowanym

data aktualizacji 10 maja 2017

W dniu 19 kwietnia 2017 r. upłynął termin na złożenie przez spółkę WESTA ISIC S.A. (dalej „Spółka”), w likwidacji sądowej, z siedzibą w Luksemburgu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną z dnia 28 marca 2017 r. (uznaną za doręczoną z upływem dnia 5 kwietnia 2017 r.). Na podstawie ww. decyzji Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) wykluczyła bezterminowo papiery wartościowe (akcje) Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. KNF orzekła, że skutek w postaci wykluczenia papierów wartościowych (akcji) Spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

Do chwili obecnej do Urzędu KNF nie wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zatem przyjąć należy przy poniższym zastrzeżeniu, iż decyzja stała się ostateczna w dniu 20 kwietnia 2017 r., natomiast wykluczenie papierów wartościowych (akcji) Spółki z obrotu nastąpi w dniu 21 maja 2017 r.

KNF zaznacza jednak, że Spółka miała możliwość nadania do dnia 19 kwietnia 2017 r. pisma zawierającego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w polskiej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113, z późn. zm.) lub złożenia wniosku w polskim urzędzie konsularnym. Istnieje zatem możliwość, że wniosek ten w ciągu najbliższych dni wpłynie do Urzędu KNF, w wyniku czego sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. W takiej sytuacji wykluczenie akcji Spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, utrzymująca w mocy decyzję KNF z 28 marca 2017 r.  dotyczącą bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu, stanie się ostateczna (tj. w momencie jej doręczenia).