Komunikat w sprawie zakazu dalszego prowadzenia oferty publicznej akcji spółki PIXEL VENTURE CAPITAL

data aktualizacji 24 maja 2017

W dniu 24 maja 2017 r. wydana została decyzja, mocą której m. in. zakazano spółce PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie dalszego prowadzenia oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez tę spółkę na podstawie memorandum informacyjnego opublikowanego w dniu 3 marca 2017 r.

Zakaz ten pozostaje w związku z tym, że Komisja Nadzoru Finansowego zidentyfikowała ww. spółkę jako alternatywną spółkę inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W styczniu 2017 r. spółka ta dokonała zmiany profilu swojej działalności, podejmując działalność inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w inne spółki prawa handlowego. Istotą tej działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach podmiot zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną (ASI) obowiązany jest na podstawie art. 70a ust. 2 uzyskać przed podjęciem działalności ASI wpis do rejestru zarządzających ASI. Spółka PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nie została wpisana do rejestru, o którym mowa powyżej. Wobec powyższego spółka ta prowadzi działalność z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.).

W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, spółka PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nie mogła podjąć działalności charakterystycznej dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego, w tym gromadzić aktywów w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji.