Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data aktualizacji 24 maja 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L, M i N (oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).