Oddalenie skargi Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego

data aktualizacji 19 maja 2017

W dniu 19 maja 2017 r.  wyrokiem w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1909/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku  na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 sierpnia 2016 r. (doręczoną stronie 8 sierpnia 2016 r.) w przedmiocie ustanowienia w tej kasie zarządcy komisarycznego.
 
W ustnych motywach uzasadnienia Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił, że decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest prawidłowa, a przesłanka, którą kierowała się Komisja przy wydawaniu zaskarżonej decyzji była należycie wyartykułowana i wyjaśniona. Komisja wydając decyzję o ustanowieniu w SKOK Wybrzeże zarządcy komisarycznego  wzięła pod uwagę wszystkie dowody zgromadzone w sprawie dotyczące groźby zaprzestania spłaty zobowiązań (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych), tj. okoliczności mającej istotne i kluczowe znaczenie dla sprawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do faktu, iż kasa prowadziła działalność ze stratą (występującą  na przestrzeni lat  2013 - 2016) , a wymagane  do ochrony depozytów  wskaźniki finansowe kasy nie zostały zachowane. Fakt ustanowienia w kasie przez Komisję Nadzoru Finansowego  zarządcy komisarycznego w żaden sposób nie niweczy działań naprawczych podejmowanych przez zarząd SKOK Wybrzeże lecz umożliwia restrukturyzację tej kasy.
  
Jednocześnie informuje również, iż przedmiotową decyzję KNF zaskarżyła również Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa. Skarga Krajowej SKOK została w dniu  30 grudnia 2016 r. postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucona (sygn. akt. VI SA/Wa 1910/16).