Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek MNI, B.A.C.D., LARK.PL, Hawe, BUDOPOL-WROCŁAW, MEDIATEL, B3SYSTEM, Graviton Capital

data aktualizacji 05 maja 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: 

  • MNI S.A. od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, 
  • B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, 
  • LARK.PL S.A. od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, 
  • Hawe S.A. – od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, 
  • BUDOPOL-WROCŁAW S.A. od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, 
  • MEDIATEL S.A. od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r. włącznie, 
  • B3SYSTEM S.A. od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, 
  • Graviton Capital S.A. od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie,

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2016 w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

_____________________ 
1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.