Komunikat z 339. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 stycznia 2017 r.

data aktualizacji 03 stycznia 2017

1.    W trzysta trzydziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
•    Pan Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez Orange Polska S.A. od Orange Customer Service sp. z o.o. 125 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska S.A. Nabycie jest konsekwencją połączenia spółek w drodze sukcesji uniwersalnej w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. W wyniku nabycia Orange Polska S.A. stał się jedynym akcjonariuszem Towarzystwa.


3.    Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową:

•    MUFG Bank (Europe) N.V. 

warunków w interesie dobra ogólnego

1) Informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez  MUFG Bank (Europe) N.V. w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:

- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Królestwa Niderlandów,
- sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów przez holenderski system gwarancyjny,
- sposobie i miejscu przechowywania gromadzonych środków, stosowanych zabezpieczeniach i zasadach wypłaty środków,
- danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową, 
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności  MUFG Bank (Europe) N.V. i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega  MUFG Bank (Europe) N.V.

2) zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,

3) udostępniania do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu,

4) powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,

5) zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,

6) zapewnienia  jednoznacznego rozdzielenia oferty usług świadczonych w ramach ewentualnie prowadzonej  równolegle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej (na podstawie swobody świadczenia usług), od oferty oddziału,

7) stosowania wysokich standardów identyfikacji klienta, w szczególności zapewniających prawidłową weryfikację tożsamości klienta oraz przewidujących odmowę świadczenia usługi w przypadku braku możliwości takiej weryfikacji,


8) powstrzymywania się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego, a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających z regulacji i rekomendacji nadzorczych,

9) stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

4.    Komisja zapoznała się z zawiadomieniem od krajowej instytucji finansowej  BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (będącej podmiotem zależnym od banku krajowego Bank BGŻ BNP Paribas SA) dotyczącym podjęcia działalności transgranicznej na terytoriach 26 państw członkowskich EOG.

5.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    10 stycznia 2017 r.
•    31 stycznia 2017 r.
•    14 lutego 2017 r.
•    28 lutego 2017 r.
•    14 marca 2017 r.
•    28 marca 2017 r.
•    11 kwietnia 2017 r.