Komunikat ze 167. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 listopada 2012 r.

data aktualizacji 06 listopada 2012

 

1. W sto sześćdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej .

2. KNF jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji kursem akcji Elkop Energy SA oraz o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Komunikat KNF w sprawie podejrzenia manipulacji kursem akcji Elkop Energy

3. Komisja jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji kursem akcji Atlantis SA.

Komunikat KNF w sprawie podejrzenia manipulacji kursem akcji Atlantis

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA:

• Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Bank Handlowy w Warszawie SA. Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jednocześnie Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

5. Komisji jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Andrzeja Cyganika na Członka Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA,
• Pana Piotra Domagały na Członka Zarządu Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
• Pana Jacka Lipca na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim,
• Pani Grażyny Stelmach na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie,
• Pana Wolfganga Stockmeyera na Prezesa Zarządu Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wskazanych w powiadomieniu po kontroli KNF nieprawidłowości polegających na nieumieszczeniu na listach transferowych w okresie od listopada 2008 r. do maja 2009 r. danych członków Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, którzy podali w zawiadomieniach o zmianie funduszu datę zawarcia umowy starszą niż dwie sesje transferowe.

7. Komunikat zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie przez przejęty Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 350 tysięcy złotych za niezawiadomienie KNF w ustawowym terminie o wszczęciu postępowania sądowego w związku z wniesieniem przez MCI Management SA powództwa o stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej w maju 2009 r. umowy objęcia przez trzy osoby fizyczne 300 000 akcji imiennych serii H w podwyższonym kapitale zakładowym TFI.

10. KNF jednogłośnie obniżyła ze 150 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 27 kwietnia 2010 r. na Swarzędz Meble SA w likwidacji w upadłości likwidacyjnej za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na nieprzekazaniu w ustawowym terminie informacji poufnej o braku możliwości kontynuacji działalności spółki.

 Na posiedzeniu KNF w dniu 1 września 2010 r. obniżono ww. karę do 100 tysięcy złotych. Obecne, ponowne zajęcie się sprawą jest konsekwencją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Obniżając wysokość kary, KNF uwzględniła fakt orzeczenia upadłości likwidacyjnej spółki, fakt nieprowadzenia przez nią działalności oraz jej aktualną sytuację finansową.

11. KNF jednogłośnie odwołała Panią Urszulę Mleczko z funkcji kuratora nadzorującego wykonywanie programu postępowania naprawczego przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie (w związku ze złożeniem przez nią rezygnacji z pełnienia tej funkcji) oraz powierzyła funkcję kuratora nadzorującego wykonywanie programu postępowania naprawczego przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Panu Romanowi Wenerskiemu.

12. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• wyników testów stresu w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji za 2011 r.,
• zapotrzebowania kapitałowego podmiotów sektora ubezpieczeniowego w związku z wdrażaniem projektu Wypłacalność II.

13. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 20 listopada 2012 r.
• 27 listopada 2012 r.
• 4 grudnia 2012 r.
• 20 grudnia 2012 r.
• 8 stycznia 2013 r.