Komunikat UKNF w sprawie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” i konieczności zapewnienia przez emitentów odpowiednich ujawnień z tym związanych

data aktualizacji 13 października 2017

W 2016 r. do porządku prawnego państw członkowskich Unii Europejskiej zostały włączone: MSSF 9 „Instrumenty finansowe”1 oraz MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”2. Z uwagi na spodziewany wpływ ww. nowych regulacji na skonsolidowane sprawozdania finansowe i odpowiednio sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) zwraca uwagę na ustanowiony w par. 30, z uwzględnieniem odpowiednio par. 31, MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” obowiązek zamieszczania ujawnień dotyczących skutków zastosowania nowych standardów.

Dodatkowo, UKNF zwraca uwagę, że MSSF 9 i MSSF 15 mają zastosowanie najpóźniej wraz z początkiem pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2018 r. lub później, tj. począwszy od sprawozdań za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018. W związku z tym należy zauważyć, że termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 zbiega się w czasie z wdrożeniem nowych standardów. Zatem UKNF oczekuje, że w chwili sporządzania i publikacji sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 emitenci będą dysponować wiarygodnymi informacjami – również ilościowymi – o wpływie zastosowania nowych standardów na sprawozdania finansowe za okres, w którym zostaną one zastosowane po raz pierwszy.

W celu zapewnienia wysokiej jakości i przydatności informacji zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych emitent powinien ujawnić dostępne dane ilościowe i informacje specyficzne dla danej jednostki. Za niewystarczające należy uznać szablonowe, ogólne stwierdzenia dotyczące możliwego wpływu zastosowania ww. standardów. W konsekwencji UKNF oczekuje od emitentów odpowiedniego ujawnienia informacji potrzebnych do oceny możliwego wpływu zastosowania MSSF 9 oraz MSSF 15, zarówno w najbliższych śródrocznych sprawozdaniach finansowych, jak i w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2017. UKNF przypomina o stanowiskach wydanych przez Europejski Organ Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd (ESMA), które zawierają szczegółowe oczekiwania co do zakresu tych ujawnień:

Public statement. Issues for consideration in implementing IFRS 9: Financial Instruments
(2016/ESMA/1563) z 10 listopada 2016 r.
Public statement. Issues for consideration in implementing IFRS 15: Revenue from Conracts with Customers
(ESMA/2016/1148) z 20 lipca 2016 r.

________________
1  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2067 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9
2  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1905 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 15